Зміст № 2 (304) лютий 2012 рокуНАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ МДАУ
4
RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT OF MSAU

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY


В’ячеслав ШЕБАНІН
ІННОВАЦІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ
11
Vyacheslav SHEBANIN
INNOVATION-ORIENTED UNIVERSITY: THEORY AND PRACTICE OF CREATING

Іван ЧЕРВЕН, Марина КАРЕБА
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ, ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
14
Ivan CHERVEN, Maryna KAREBA
INVESTMENT ACTIVITIES’ DEVELOPMENT IN MYKOLAYIV REGION, PROBLEMS AND BASIC DIRECTIONS OF THEIR SOLUTION

Наталя СІРЕНКО, Інна БАРИШЕВСЬКА
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
17
Natalya SIRENKO, Inna BARYSHEVS’KA
STRATEGIC MANAGEMENT’S FEATURES OF THE AGRARIAN ENTERPRISES’ DEVELOPMENT

Олена ШЕБАНІНА, Марина ДОМАСКІНА
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ РОСЛИННИЦТВА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
19
Olena SHEBANINA, Maryna DOMASKINA
OPTIMIZATION THE PLANT-GROWING’S INDUSTRIAL RESOURCES OF FARM ENTERPRISES

Людмила ЄВЧУК
СУЧАСНА ПАРАДИГМА ЯВИЩА КОНКУРЕНЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРОВИРОБНИКАМИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
21
Lyudmyla YEVCHUK
PHENOMENON OF COMPETITION’S CONTEMPORARY PARADIGM AND FORMATION THE COMPETITIVE ADVANTAGES BY AGRICULTURAL MANUFACTURERS

Лариса МАРМУЛЬ, Ольга ЛУГОВА
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
24
Larysa MARMUL’, Olga LUGOVA
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ECONOMIC POTENTIAL’S EVALUATION OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Олена КОТИКОВА
СТІЙКИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
27
Olena KOTYKOVA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL LAND TENURE: METHODOLOGICAL ASPECT

Алла БУРКОВСЬКА, Іван БУРКОВСЬКИЙ
ІНВЕСТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ МИКОЛАЇВЩИНИ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ
30
Alla BURKOVS’KA, Ivan BURKOVS’KY
THE AGRICULTURAL ENTERPRISES’ INVESTMENT OF MYKOLAYIV REGION REQUIRES THE IMPROVEMENT

Ольга ВИШНЕВСЬКА, Ольга ЛІТВАК
ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ
32
Olga VYSHNEVS’KA, Olga LITVAK
RESOURCE POTENTIAL’S REPRODUCTION OF THE REGION’S ECONOMY’S AGRARIAN SECTOR

Тетяна ПОРУДЄЄВА
ЗАПАСИ І БАЛАНС ГУМУСУ ЯК КРИТЕРІЇ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
35
Tetyana PORUDEYEVA
HUMUS’ RESERVES AND BALANCE AS THE CRITERIA OF EQUITY EVALUATION OF AGRICULTURAL LANDS

Тетяна СТРОЙКО, Ірина ЛЕСІК
РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ
37
Tetyana STROYKO, Iryna LESIK
REGIONAL TENDENCIES OF VEGETABLES’ PRODUCING DEVELOPMENT

Ірина ЗОЛОТИХ
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
40
Iryna ZOLOTYKH
INNOVATIVE DEVELOPMENT’S PROBLEMS OF THE FOOD PROCESSING INDUSTRY

Ірина БАНЄВА
РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
41
Iryna BANYEVA
THE ROLE AND APPLICATION PECULIARITIES OF ADAPTIVE MODELING IN THE MANAGEMENT PROCESS OF AGRARIAN ENTERPRISES’ RESOURCES

Оксана БЕЛЕВЯТ, Юлія ЧЕБАН
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАНУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
44
Oksana BELEVYAT, Yuliya CHEBAN
METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION THE FARM ENTERPRISE’S TECHNOLOGICAL BASIS

Ірина СИНЯВСЬКА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ З МЕТОЮ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
46
Iryna SYNYAVS’KA
ENSURING A FAVOURABLE INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE WITH THE PURPOSE OF INNOVATIVE AGRARIAN ECONOMY’S DEVELOPMENT

Катерина ЧУЖМИР
ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
48
Kateryna CHUZHMYR
THE VENTURE FINANCING OF INNOVATIVE ACTIVITY IN AGRARIAN SECTOR

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ І СОЦІАЛЬНА СФЕРА СЕЛА
RURAL AREAS DEVELOPMENT AND SOCIAL SPHERE OF VILLAGE


Володимир ЛАГОДІЄНКО, Олена БОДНАР
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА НА РІВЕНЬ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
50
Volodymyr LAGODIYENKO, Olena BODNAR
SOCIAL AND ECONOMIC VILLAGE’S DEVELOPMENT’S INFLUENCE ON THE LIVING STANDARDS OF THE REGION

Ірина ГОНЧАРЕНКО, Тетяна МОРОЗ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
52
Iryna GONCHARENKO, Tetyana MOROZ
SOCIAL AND ECONOMIC STATE OF MYKOLAYIV REGION’S RURAL POPULATION

В’ячеслав КЛОЧАН, Ніна КОСТАНЕВИЧ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТА
54
Vyacheslav KLOCHAN, Nina KOSTANEVYCH
WORKING EFFICIENCY AND ITS PAYMENT

Ганна КУЛЕШОВА
НАССР – СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
56
Hanna KULESHOVA
HACCP AS A COMPONENT OF MANAGEMENT THE QUALITY OF AGRARIAN ENTERPRISES’ PRODUCTION

Ірина САВАРІНА
СТАН ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН У ГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАННЯХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
59
Iryna SAVARINA
THE STATE OF RENTAL RELATIONS AT THE MYKOLAYIV’S REGION FARMS

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, СИСТЕМА ОБЛІКУ В АПК ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ
FOREIGN ECONOMIC RELATIONS, ACCOUNTING SYSTEM IN AGRIBUSINESS AND FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION DEVELOPMENT


Анатолій ПШЕНИЧЕНКО, Тетяна ПІСОЧЕНКО
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
61
Anatoly PSHENYCHENKO, Tetyana PISOCHENKO
THE FOREIGN TRADE OPERATIONS AT THE MYKOLAYIV REGION AGRARIAN ENTERPRISES

Марина ДУБІНІНА
РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
63
Maryna DUBININA
THE REGULATION OF TRANSACTION CHARGES OF ECONOMY’S AGRARIAN SECTOR

Алла УЖВА, Алла КОСТИРКО
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
65
Alla UZHVA, Alla KOSTYRKO
CONCEPTUAL REGULATIONS OF REALIZATION THE CONTROLLING SYSTEM AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Наталія ШАРАТА, Олена КУНАШЕНКО, Дарина ЛУКЬЯНЕНКО
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
67
Nataliya SHARATA, Olena KUNASHENKO, Daryna LUK’YANENKO
BOLOGNA PROCESS’ IMPLEMENTATION IN UKRAINE


Друкувати
Найбільш популярні матеріали