Знос, амортизація та відтворення основних засобів у харчовій і тютюновій промисловості України

ЗНОС, АМОРТИЗАЦІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ХАРЧОВІЙ І ТЮТЮНОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

A WEAR, DEPRECIATION AND RECREATION OF THE FIXED ASSETS IN THE FOOD AND TOBACCO INDUSTRY OF UKRAINE


Дмитро КРИСАНОВ,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ
Катерина БУЖИМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Житомирський державний
технологічний університет

Dmytro KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv
Kateryna BUZHYMSKA,
PhD Economics,
Zhytomyr State
Technological University

Проаналізовано динаміку та особливості протікання зношувальних і відтворювальних процесів за видами (підвидами) економічної діяльності промисловості з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів. Систематизовано проблеми, які накопичилися у сфері відтворення основного капіталу за 2000-і роки, обґрунтовано напрями і розроблено сценарії активізації відтворювальних процесів з урахуванням реального стану, стартових умов, можливостей ресурсозабезпечення й необхідності переведення підприємств на інноваційну модель розвитку.

A dynamic and features of running the wear and the reproductive processes are analysed by the types (subspecies) of the economical industry functioning on the manufacturing the foodstuffs, the drinks and the tobacco articles. The problems, which amassed in the field of the reproduction the main capital by the 2000 years are systematized, and the directions are founded, the scenarios of the intensification the reproductive processes are developed due to the real status, starting terms, possibilities of resourcing and the necessity of the switching the enterprises to the innovative development model.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали