Аналіз системи рентних платежів у водогосподарському комплексі України
АНАЛІЗ СИСТЕМИ РЕНТНИХ ПЛАТЕЖІВ У ВОДОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF RENTAL PAYMENTS IN WATER-ECONOMIC COMPLEX OF UKRAINE

Наталія КОВШУН,

кандидат економічних наук,
Національний університет водного господарства і природокористування, Рівне

Nataliya KOVSHUN,
Ph.D. in Economics,
National University of Water Management and Nature Resources Use

У статті проаналізовано систему рентних показників водогосподарського комплексу України. У результаті порівняння фактичних рентних платежів із розрахунковими виявлено потенціал водоресурсної сфери. Обґрунтовано необхідність диференціювати державну водогосподарську політику відповідно до виявленої галузевої та територіальної стратифікації.

The article deals with the system of rental indicators of water-economic complex of Ukraine. After comparing the actual rental payments with the calculated ones, the potential of a water-resource field has been revealed. The expediency to differentiate the state water-economic policy in accordance with the revealed sectoral and territorial stratification has been substantiated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали