Фіскальне регулювання землекористування: інституціональне підґрунтя та територіальна асиметрія
ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА АСИМЕТРІЯ

FISCAL REGULATION OF LAND-USE MANAGEMENT: INSTITUTIONAL BASIS AND TERRITORIAL ASYMMETRY

Сергій ГАСАНОВ,

кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України,
директор Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Sergii GASANOV,
Ph.D. in Economics, docent, Honoured economist of Ukraine,
Director of the Financial Research Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Василь ГОЛЯН,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vasyl’ GOLYAN,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

У статті розкриваються фундаментальні засади фіскального регулювання землекористування. Виявлено особливості фіскального регулювання використання різних категорій земель. Проаналізовано надходження номінальної та реальної величини плати за землю до Зведеного бюджету України за період з 1999 по 2014 рік. Встановлено територіальну асиметрію величини надходжень плати за землю до місцевих бюджетів. Виявлено зрушення в структурі надходжень плати за землю до Зведеного бюджету України в розрізі основних його складових. Запропоновано перспективні напрями розширення реальної бази земельного оподаткування в контексті поглиблення інституціональних трансформацій у природно-ресурсному секторі національного господарства.

The article deals with the fundamental bases of fiscal regulation of land-use management. The peculiarities of fiscal regulation of using different land categories have been revealed. The income of nominal and actual amount of land fee to the Consolidated budget of Ukraine during 1994-2014 has been analysed. The territorial asymmetry of the amount of land fee income into the local budgets has been defined. The changes in the structure of the land fee income into the Consolidated budget of Ukraine in terms of its main components have been revealed. The promising directions to expand the actual base of land taxation in terms of exacerbation of institutional transformations within the natural and resource field of the national economy have been suggested.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали