Тенденції вітчизняної банківської системи та розвиток корпоративного сектору в Україні
ТЕНДЕНЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

TRENDS OF THE NATIONAL BANKING SYSTEMS AND THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SECTOR IN UKRAINE

Микола ГАПОНЮК,

кандидат економічних наук,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Mykola HAPONYUK,
Ph.D. in Economics,
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

У статті проведено аналіз тенденцій, що притаманні вітчизняній банківській системі на сучасному етапі, визначено їх вплив на розвиток корпоративного сектору. Встановлено, що неефективна система банківського нагляду в Україні, ризикована конкурентна стратегія багатьох банківських установ на тлі деструктивних макроекономічних тенденцій, девальвації гривні призвели до банкрутства цілого ряду провідних банків. Проблеми в діяльності банківської системи об’єктивно вплинули й на корпоративний сектор, адже протягом тривалого періоду часу саме ресурси банків домінували в структурі зовнішнього корпоративного фінансування. На часі суттєва трансформація регуляторних підходів у банківській системі, спрямована на її оздоровлення, що в свою чергу позитивно вплине і на діяльність корпорацій.

The article deals with the analysis of trends peculiar to the national banking system on a current stage, and their influence upon the corporate sector have been determined. It has been established that non-efficient system of banking supervision in Ukraine, risky competitive strategy of a considerable part of banking institutions in the face of destructive macro-economic trends and hryvnia devaluation have led to the bankruptcy of a number of leading banks. The issues of banking system operation have objectively affected the corporate sector as well, for a long time it is the banks’ resources that have been dominating in the structure of external corporate financing. An essential transformation of regulatory approaches within the banking system aimed at its recovery is required. That, in its turn, will have a positive impact on the activities of the corporations.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали