Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

ECOLOGIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR FOR PRODUCTION MODERNIZATION

Алла ОМЕЛЬЧЕНКО,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Аlla OMELCHENKO,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Ганна ОБИХОД,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Anna OBYKHOD,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Тетяна НЕЧИТАЙЛО,
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ, Київ

Tetiana NECHITAYLO,
Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv

У статті розглядається екологізація економічного розвитку як одна з форм екологічної модернізації. Розкриваються напрямки екологізації економічного розвитку в основних сферах суспільної діяльності. Обґрунтовується необхідність переходу на інноваційну модель розвитку національної економіки як основного засобу екологобезпечної модернізації виробництва та впровадження процесів ресурсозбереження. Аналізуються екологічні інновації та їх роль у процесі екологізації економічного розвитку. Наведено основні концепції екологізації інноваційної діяльності, а також умови для ефективного використання наявного наукового та промислового потенціалу.

The paper considers ecologization of economic development as one of the forms of ecological modernization. Directions of ecologization of economic development in the main areas of public life have been revealed. The paper substantiates the necessity of transition to the innovation model of development of the national economy as the main way of ecologically safe production modernization and introduction of resource-saving processes. The environmental innovations and their role in the process of ecologization of economic development have been considered.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали