Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку
СУЧАСНА РЕГУЛЯТОРНА МОДЕЛЬ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

MODERN REGULATORY MODEL OF DOMESTIC INSURANCE MARKET AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT

Дмитро ТИЩЕНКО,

здобувач,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Dmytro TYSHCHENKO,
Doctoral candidate,
SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

У статті аналізується сучасний стан державного регулювання страхового ринку України. Проаналізовано вплив окремих інструментів державного регулювання на кількісні показники розвитку вітчизняного страхового ринку. Здійснено оцінку існуючих підходів до реформування регуляторної моделі вітчизняного страхового ринку, визначено перспективи та наслідки їх впровадження. Розкрито головні концептуальні підходи до розвитку державного регулювання страхової сфери в Україні.

This article deals with analysis of modern stage of state regulation of insurance market in Ukraine. The influence of particular instruments of state regulation on the quantitative indicators of domestic insurance market development has been analysed. The assessment of existing approaches to the reforming of regulatory model of domestic insurance market has been made, the perspectives and consequences of their implementation have been determined. The main conceptual approaches to the development of state regulation of insurance sector in Ukraine have been disclosed.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали