PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу
PR-ЗАХОДИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

PR-EVENTS AS AN ELEMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS OF A HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Ірина ЛИТОВЧЕНКО,

доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna LYTOVCHENKO,

Ph.D. in Economics,
Odessa National Economics University

Ірина ЖАРСЬКА,
кандидат економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Iryna ZHARS’KA,

Ph.D. in Economics,
Odessa National Economic University

В умовах загострення ринкової конкуренції зростає потреба підприємств та організацій у кваліфікованих фахівцях-маркетологах. Відповідно постає необхідність популяризації спеціальності «Маркетинг». З метою залучення абітурієнтів та надання студентам практичних навичок кафедрою маркетингу Одеського національного економічного університету раз на два роки проводиться Міжнародний конкурс для студентів і школярів «Реклама-фест». У статті запропоновано основні методичні положення щодо організації процесу проведення PR-заходу та визначено його значення для формування відповідних компетенцій та навичок у студентів. Наведено результати оцінки ефективності проведення PR –заходу.

Under the conditions of strengthening competition in the market, the need of companies and organizations in qualified marketing professionals is increasing. Accordingly there arises a need to popularize “Marketing” profession. In order to attract enrolees and provide students with practical skills, the Department of Marketing of Odessa National University of Economics hosts the “Advertisingfest” International Competition for students and schoolchildren every two years. In the article the basic methodological principles of organization of the process of PR-activity have been suggested, and its significance for the formation of relevant competencies and skills of students in the field of marketing has been defined. The results of the effectiveness evaluation of PR-events have been presented.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали