Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН КЛІМАТУ

STATUS AND PROSPECTS OF THE UKRAINIAN ECONOMY’S AGRICULTURAL SECTOR ADAPTATION TO GLOBAL CLIMATE CHANGES

Олександр НЕЧИПОРЕНКО,

кандидат економічних наук,
«Інститут аграрної економіки», Київ

Oleksandr NECHYPORENKO,
Ph.D. in Economic,
National Scientific Centre “Institute of agrarian economy”, Kyiv

Досліджено стан виконання Україною Конвенцій Ріо щодо забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки в умовах екологічної кризи, а також вплив кліматичних змін на підтримання продовольчої безпеки держави. Запропоновано комплекс заходів щодо адаптації до глобальних змін клімату з урахуванням сучасного інституціонального стану галузі та прогресуючої деградації агроландшафтів, необхідності інноваційного розвитку, а також екологічних і соціальних викликів. Висвітлено важливість та нетрадиційні напрями раціонального використання водних ресурсів в умовах потепління клімату.

The status of Ukraine’s implementation of Rio Conventions has been analysed, to ensure sustainable development of the agricultural sector in terms of the ecological crisis and the impact of climate changes on maintaining the State ration safety. The complex of legislative enactments for adaptation to global climate changes has been proposed, taking into consideration modern institutional status of the industry and the progressive degradation of agricultural landscapes, the need for innovative development as well as environmental and social challenges. The importance and innovative directions of rational water usage in terms of climate changes have been shown.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали