«Самоорганізована критичність» – наукова парадигма в умовах гіперболічного зростання
«САМООРГАНІЗОВАНА КРИТИЧНІСТЬ» – НАУКОВА ПАРАДИГМА В УМОВАХ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

«SELF-ORGANIZED CRITICALITY» – SCIENTIFIC PARADIGM IN TERMS OF HYPERBOLIC GROWTH

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,
Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

У статті висвітлено результати аналітико-експериментальних досліджень проблеми самоорганізованої критичності економіко-інформаційних і виробничих процесів, їх характеристик і закономірностей в економічних системах п’яти рівнів. Доведено доцільність розкриття поняття теорії само організованої критичності в рамках ціннісно-часової системи координат економіко-інформаційного простору для визначення розмірності параметрів нематеріальної потужності економічних систем.

The article describes the results of analytical and experimental studies of self-organized criticality of economic information and production processes, their characteristics and regularities in the economic systems of five levels. The feasibility to reveal the concept of the theory of self-organized criticality within the framework of the value-time system of coordinates of economic and information space for defining the dimension of parameters, the intangible power of economic systems has been shown.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали