Ідентифікація екологічних ризиків об’єктів малої гідроенергетики
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

IDENTIFYING ENVIRONMENTAL RISKS OF SMALL HYDROPOWER FACILITIES

Людмила ЛЕВКОВСЬКА,

доктор економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Lyudmyla LEVKOVS’KA,

Doctor of Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Валерій МАНДЗИК,

кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Valeriy MANDZYK,
Ph.D. in Economics,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

У результаті дослідження проведено оцінку сучасного стану та перспектив розвитку малої гідроенергетики в Україні. Встановлено, що головним стимулюючим фактором збільшення кількості об’єктів малої гідроенергетики є гарантований викуп державою виробленої на них енергії за «зеленим» тарифом. Визначено екологічні ризики та можливі негативні наслідки будівництва малих гідроелектростанцій. Проведено їх класифікацію за факторами виникнення. Доведено, що комплексна оцінка і врахування екологічних ризиків повинні бути обов’язковою передумовою ухвалення рішень щодо будівництва МГЕС, а самі рішення повинні прийматись виключно за участі та погодження всіх зацікавлених сторін (місцевих громад, представників державних органів влади, інвесторів, природоохоронних організацій тощо) та відповідати основним принципам сталого розвитку.

The study assessed the current state and prospects of development of small hydro power in Ukraine. It has been established that the main motivating factor increasing the number of small hydro facilities is a guaranteed purchase power generated by their energy based on the “green” tariff. It has been defined the environmental risks and possible negative consequences of the construction of small hydropower plants. Their classification by factors has been conducted. It has been proven that a comprehensive assessment and consideration of environmental risks should be a prerequisite for the construction decisions of small hydro power facilities, and most decisions should be taken only with the participation and agreement of all stakeholders (local communities, government authorities, investors, environmental organizations, etc.) and comply with the basic principles of sustainable development.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали