Зміст № 2 (364) лютий 2017 року
ПОДІЇ
EVENTS


ЛЮТИЙ 2017. ПРАВІ РАЗОМ. З КИМ?
1
FEBRUARY 2017. THE RIGHT UNITE. WITH WHOM?

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Олександр МОРОЗОВ
ПРО НОВУ ПАРАДИГМУ ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР
4
Oleksandr MOROZOV
ON THE NEW PARADIGM OF FORMATION OF THE CONCEPT OF ECONOMIC SPACE FOR INNOVATIVE BUSINESSES

Петро КУЦИК, Олег КОВТУН, Григорій БАШНЯНИН, Володимир ШЕВЧУК
ІНТЕГРАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
11
Petro KUTSYK, Oleh KOVTUN, Hrygoriy BASHNYANYN, Володимир ШЕВЧУК
UKRAINE ECONOMY’S INTEGRATION INTO THE GLOBAL ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS

Інна ІРТИЩЕВА, Дарія АРЧИБІСОВА, Ганна РИЖКОВА
ОСОБЛИВОСТІ МАРИКУЛЬТУРИ В СВІТІ І УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
20
Inna IRTYSHCHEVA, Daria ARCHYBISOVA, Hanna RYZHKOVA
FEATURES OF MARICULTURE IN THE WORLD AND IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

АГРАРНИЙ СЕКТОР
AGRARIAN SECTOR


Василь ГОЛЯН, Леся СТЕШЕНКО
СТРУКТУРНІ ДИСПРОПОРЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДГРУНТЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПОДОЛАННЯ
25
Vasyl’, GOLYAN, Lesya STESHENKO
STRUCTURAL DISPARITIES OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE: INSTITUTIONAL GROUNDS AND GETTING OVER MECHANISMS

Ніна ПЕТРУХА, Сергій КУЗЬМЕНКО
СИРОВИННА ОРІЄНТАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ПІДҐРУНТЯ ТА СЕКТОРАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
29
Nina PETRUKHA, Serhiy KUZ’MENKO
RAW SPECIALIZATION OF THE AGRARIAN FIELD OF UKRAINE: INSTITUTIONAL GROUNDS AND SECTORAL PECULIARITIES

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
NATURE MANAGEMENT


Владислав САВЧУК
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ЗОНІ РИЗИКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
33
Vladyslav SAVCHUK
IMPROVEMENT OF AGRARIAN NATURE MANAGEMENT IN THE AREA OF RISK FARMING: REGIONAL PECULIARITIES


Друкувати
Найбільш популярні матеріали