Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку
ОСОБЛИВОСТІ МАРИКУЛЬТУРИ В СВІТІ І УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

FEATURES OF MARICULTURE IN THE WORLD AND IN UKRAINE: STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

Інна ІРТИЩЕВА,

доктор економічних наук, професор,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Inna IRTYSHCHEVA,

Doctor of Economics, Professor,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Дарія АРЧИБІСОВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Daria ARCHYBISOVA,
Master students, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Ганна РИЖКОВА,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Hanna RYZHKOVA,

Master students, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

У статті розглядається питання відтворення живих організмів Світового океану за рахунок посилення ролі марикультури. Штучне відтворення біоресурсів моря має безліч переваг, насамперед збереження екосистем від вимирання та вирішення питання продовольчої кризи. Автори проаналізували господарську діяльність підприємств світу та України за видами продуктів марикультури, їх споживання та особливостями вирощування. Довели, що марикультура має потенціал для розвитку в Україні при змінах у законодавстві та залученні інвесторів.

The article deals with the the reproduction of living organisms of the oceans by increasing the role of mariculture. Artificial reproduction of biological resources of the sea has many advantages, primarily the ecosystems preservation from the extinction and resolving the issue of food crisis. The authors analyzed the economic activities of companies in Ukraine and the world by types of mariculture products, their consumption and growing features. They proved that mariculture had the potential for development in Ukraine with changes in legislation and attracting investors.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали