Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі
ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Й СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT STIMULATION IN UKRAINE AND GLOBALLY

Володимир ХАУСТОВ,

кандидат технічних наук,
учений секретар Інституту економіки та прогнозування НАН України

Volodymyr KHAUSTOV,
Ph.D. in Technical Sciences,
Academic Secretary, Institute for Economy and Forecasting of Ukrainian NAS, Kyiv

Представлені аналітичні узагальнення сучасного стану та тенденцій розвитку глобальної сфери інтелектуальної власності. Виконано компаративний аналіз конкурентних переваг розвинутих країн та країн, що розвиваються, у сфері інтелектуальної власності, у тому числі на міжнародних ринках. Визначено сучасні методи та інструменти державної політики стимулювання розвитку сфери інтелектуальної власності. Обґрунтовано необхідність більш ефективного використання потенціалу інтелектуальної власності України в її широкому розумінні задля стимулювання інноваційних процесів та забезпечення сталого економічного зростання.

The analytical conclusions of the current state and trends of development of the global field of intellectual property have been suggested. The comparative analysis of competitive advantages of mature and developing economies in the field of intellectual property, including in terms of international markets, has been performed. The modern methods and instruments of state policy on stimulating the intellectual property development field have been determined. The necessity for more efficient broad utilization of Ukrainian intellectual property to stimulate innovative processes and ensure sustainable economic development has been substantiated.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали