Зміст № 5 (367) травень 2017 року
ПОДІЇ. АКТУАЛЬНО
EVENTS. ACTUAL


БЕЗВІЗ. ЄВРОБАЧЕННЯ – 2017

VISA-FREE. EUROVISION – 2017

Андрій ЗУБОВ
ВЕЛИКА, АЛЕ НЕ ТІЛЬКИ ВІТЧИЗНЯНА
3
Andriy ZUBOV
GREAT BUT NOT ONLY PATRIOTIC

Василь ГОЛЯН
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ – 2014 - 2017: КРИЗА УПРАВЛІННЯ
7
Vasyl GOLYAN
UKRAINIAN ECONOMY IN 2014 - 2017: THE CRISIS OF MANAGEMENT

УКРАЇНА – 2030. ДОКТРИНА
22
UKRAINE - 2030. DOCTRINE

FREE MARKET ROAD SHOW KYIV
23
FREE MARKET ROAD SHOW KYIV

Микола РОСОШЕНКО
ТРАВНЕВИЙ ТРАМП
42
Mykola ROSOSHENKO
THE MAY TRUMP

Майкл БОМ
«RUSSIA-ГЕЙТ»
43
Michael BOHM
«RUSSIA-Gate»

ПОДІЇ (ПРОДОВЖЕННЯ)
44а
EVENTS (CONTINUED)

НОВІ СЕНСИ
NEW MEANINGS


Олександр МОРОЗОВ
ГРУПИ СИМЕТРІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ
24
Oleksandr MOROZOV
GROUPS OF SYMMETRIES IN THE ECONOMIC SPACE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА
PRODUCTION EFFICIENCY


Юрій ЄГУПОВ
СИСТЕМА ПЛАНІВ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
13
Yuriy YEHUPOV
SYSTEM OF PLANS OF MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Георгій ЕЙТУТІС, Олексій ЗІЦЬ, Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ
МЕТОДИКА КВАЛІМЕТРИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЦЬ
35
Heorhiy EITUTIS, Oleksiy ZITS, Oleksandr BAKALINSKY
METHODOLOGY FOR OPERATING EFFICIENCY QUALIMETRIC ASSESSMENT OF RAILWAYS INFRASTRUCTURAL COMPLEX

РЕЦЕНЗІЯ
REVIEW


Сергій ХАРІЧКОВ
Фізичико-економічні основи сталого розвитку (рецензія на монографію д.е.н., професора Львівського національного університету імені Івана Франка Лідії Гринів «Фізична економія: нові моделі сталого розвитку»)
40
Serhiy KHARICHKOV
Physical and economic foundations of sustainable development (review of a monograph by Lidiya Hryniv, Doctor of Economics, full professor of Ivan Franko National University of Lviv “Physical economy: new models of sustainable development”)


Друкувати
Найбільш популярні матеріали