Потужність економічних систем: принцип невиродженості
ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ПРИНЦИП НЕВИРОДЖЕНОСТІ

POWER OF ECONOMIC SYSTEMS: THE PRINCIPLE OF AVERAGENESS

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

Сергій ВЛАСЕНКО,
кандидат економічних наук, експерт з інноваційного розвитку,
Нацiональна науково-технологiчна асоцiацiя України

Sergiy VLASENKO,

Ph.D in Economics, Expert for the innovation development,
National Science&Technology Association of Ukraine

Тімур МОРОЗОВ,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

Timur MOROZOV,

Ph.D. in Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Принцип «невиродженості» як характеристика динамічного стану економічних систем уперше розглядається авторами шляхом обґрунтування критеріїв вибору фактів. Такий вибір безпосередньо пов'язаний із дослідженням проблем економічного розвитку на базі інтелектуальної власності, збігається з пошуком основних констант і змінних параметрів систем, що вже діють в основі економічних систем. Стверджується, що реальним фактом невиродженості економічних систем є поняття їх потужності, що поєднує як властивості виробничої потужності створювати цінності, так і властивість споживання економічними системами вже створених цінностей.

The principle of “averageness”, as a description of the state of the dynamic state of economic systems is for the first time examined by authors through substantiation of criterion of choice of facts. Such choice is directly related to research of problems of economic development based on intellectual property, and coincides with search of basic constants and variable parameter of systems already operating within the economic systems. It is asserted that the real factor of averageness of economic systems is a notion of power, combining both the properties of the production capacity to create values and consumption by economic systems of already established values.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали