Групи симетрій в економічному просторі збалансованого розвитку
ГРУПИ СИМЕТРІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

GROUPS OF SYMMETRIES IN THE ECONOMIC SPACE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Олександр МОРОЗОВ,

доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Oleksandr MOROZOV,

Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker
of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

У статті викладено підхід до пошуку шляхів визначення груп симетрій в економічному просторі, який не є ані теорією, ані гіпотезою, а претендує лише на рівень соціально-економічної метафори як інструменту більш глибокого пізнання вже давно відомих, але дуже актуальних речей для спасіння народів Світу. У ній постулюється, що деякий складний набір економічних явищ можна порівняти зі стратегічним планом пошуку конкретних шляхів до збалансованого розвитку.
Запропонована в статті математична метафора панування в природі й суспільстві симетрій – це запрошення до роздумів про те, що нам відомо в різних сферах природничих і соціально-економічних наук стосовно долі математичного відкриття груп симетрій. Окрім цього, це запрошення до створення різноманіття економічних образів, підтвердження гіпотез про існування груп симетрій і побудови робочих моделей, які уніформізовані та координатизовані в нашому орієнтованому економічному просторі.
Вочевидь план, який намічено в статті, не є ні жорстким, ні абсолютним. В економічних дослідженнях і дослідженнях суспільних наук їх статус частіше коливається між моделлю й метафорою. При можливій зміні парадигми формування економічного простору відомі теорії мають перейти в розряд застарілих моделей. При цьому викладене в статті є зручним способом реалізації історичного досвіду щодо практичного використання долі математичного поняття «групи симетрій». Можна розраховувати на практичну спрямованість результатів залучення до досліджень поняття групи симетрій економічного простору при подальшому викладенні моєї нової теорії «потужності економічних систем».

The article deals with the approach to search of directions to determine the groups of symmetries in the economic space that is neither a theory nor a hypothesis, but claims to the level of social and economic metaphor as an instrument of deeper perception of already recognized, but very topical things to save the World’s peoples. It postulates that a certain complex set of economic phenomena can be compared with a strategic plan for search of specific ways to sustainable development.
The mathematical metaphor of symmetries dominating in terms of nature and society suggested in the article is an invitation to reflect on what is known in different fields of natural and socio-economic sciences as to the share of mathematical discovery of groups of symmetries. Additionally, this is an invitation to creation a variety of economic images, confirmation of hypotheses for existence of the groups of symmetries and development of working models uniformized and coordinatized in our oriented economic space.
The plan outlined in the article is obviously neither fixed nor absolute. In economic and social sciences researches their status basically vibrates between a model and a metaphor. In case of possible change of economic space formation paradigm, well-known theories shall become outdated models. In this case the information provided herein is a handy way of implementation of historical experience as to the practical usage of the share of mathematical notion “groups of symmetries”. It is reasonable to count on a practical focus of the results of attraction of groups of symmetries in the economic space to the research under further presentation of my new theory of “power of economic systems”.

Повний текст статті

Друкувати
Найбільш популярні матеріали