Зміст № 8 (370) серпень 2017 року
ЮВІЛЕЙ
ANNIVERSARY


Дмитру Семеновичу ДОБРЯКУ – 80 РОКІВ!

Dmytro Semenovych DOBRYAK CELEBRATING HIS 80TH ANNIVERSARY

ВАЖЛИВО ДЛЯ УКРАЇНИ
IMPORTANT FOR UKRAINE


Майкл БОМ
КРЕМЛЕВСКИЙ ОТВЕТ «ОБОРЗЕВШИМ АМЕРИКОСАМ»
4
Michael BOHM
THE KREMLIN’S ANSWER TO «WIELDING AMERICAS»

Майкл МАКФОЛ
БЭННОН УХОДИТ
6
Michael MCFAUL
BENNON GOES

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES OF TIME


Василь ГОЛЯН, Сергій ПЕТРУХА, Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ
8
Vasyl’ GOLYAN, Serhiy PETRUKHA, Andriy ZABLOVSKIY
LAND REFORM IN UKRAINE: PRIORITIES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR THEIR DEEPENING

ІНТЕРВ’Ю
INTERVIEW


Ярослав СОЛТИС:
КОЛИ ВИДАЄШ КРЕДИТ, ТРЕБА ДИВИТИСЬ ПОЗИЧАЛЬНИКУ В ОЧІ ТА СЛУХАТИ, ЩО ВІН ТОБІ РОЗПОВІДАЄ
18
Yaroslav SOLTYS:
GRANTING A LOAN, ONE HAS TO LOOK INTO BORROWER’S EYES AND LISTEN WHAT THEY SAY AND HOW THEY EXPLAIN АКТУАЛЬНО ACTUAL

В’ячеслав ШВАЙДАК, Андрій ЛЕХІЦЬКИЙ, Антон ГРИЦЕНКО
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО КАПІТАЛУ
21
Vyacheslav SHVAYDAK, Andriy LEKHITSKIY, Anton GRYTSENKO
MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE MARKET OF NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIARIES AND PROSPECTS FOR STATE CAPITAL INTEGRATION

Ігор САЧОВСЬКИЙ
ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИНАМІКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
26
Ihor SACHOVSKY
TO THE PECULIARITIES OF THE DYNAMICS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN IVANO-FRANKIVSK OBLAST НОВІ СЕНСИ NEW MEANINGS

Олександр МОРОЗОВ
ВІДНОШЕННЯ СУБ’ЄКТ – ОБ’ЄКТ ЯК «ЦІЛЕСПІЛЬНИЙ ЕФЕКТ» У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
30
Oleksandr MOROZOV
RELATION SUBJECT – OBJECT AS «WHOLE GENERAL EFFECT» IN THE STRUCTURE OF ECONOMIC SPACE

«СХЕМИ»
«SCHEMES»


ПОПРИ ТИСК ЗАХОДУ: УКРАЇНСЬКИЙ УРЯД ЗАХИЩАЄ ГАЗОВІ СХЕМИ
35
DESPITE WESTERN PRESSURE: THE UKRAINIAN GOVERNMENT IS PROTECTING GAS SCHEMES

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ
36а
KYIV INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM


Друкувати
Найбільш популярні матеріали