Методика ІМТ: підвищення ефективності маркетингових комунікацій

МЕТОДИКА ІМТ: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

METHODOLOGY OF ІМТ: EFFICIENCY INCREASING OF MARKETING COMMUNICATIONS

Тетяна ОКЛАНДЕР
,
кандидат економічних наук,
Одеський національний політехнічний університет

Tetyana OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa National Polytechnic University

Ігор ОКЛАНДЕР,
кандидат економічних наук,
начальник відділу маркетингу «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг», Одеса

Igor OKLANDER,
PhD Economics,
Head of Marketing «Hi-Raise Constructions, Ltd», Odessa

У статті запропоновано методику ІМТ як інструмент розробки комунікативної стратегії, вибору адекватних рекламних носіїв, кількісної оцінки результативності комунікативного впливу на потенційних покупців. Методика ІМТ має такі переваги: ефективність маркетингових комунікацій може визначатися як при здійсненні комунікативного впливу, так і після його закінчення; враховуються тільки ті зміни обсягів продажів, які пов'язані з проведенням комунікативної кампанії; висока достовірність отриманої інформації.

Methodology of IMT as instrument of communicative strategy’s development, choice of adequate advertisement carriers, and quantitative estimation of the communicative affecting’s effectiveness on potential customers in offered in the article. Methodology of IMT has following advantages: efficiency of marketing communications can be determined both during realization of communicative influence and after his completion; those changes of volumes of sales that is related to realization of communicative campaign are taken into account only; high authenticity of the got information.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали