Монетарні методи грошово-кредитної політики держави в Україні

МОНЕТАРНІ МЕТОДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

PECUNIARY METHODS OF MONETARY AND CREDIT POLICY IN UKRAINE

Ігор ДОРОШЕНКО
,
кандидат економічних наук,
голова правління банку «Русский стандарт», Київ

Igor DOROSHENKO,
PhD Economics,
Head of the Board, Russian Standard Bank, Kyiv

Ігор АНКУДОВИЧ,
начальник управління ризик-менеджменту ПАТ «Банк «Ринкові технології», Київ

Igor ANKUDOVYCH,
Chief of the risk-management department, PJSC «Bank Market Technologies», Kyiv

У статті розкрито зміст та основні завдання грошово-кредитної політики держави. Обґрунтовано доцільність недопущення зниження курсу гривні як важливого чинника зростання темпів інфляції витрат. Виявлено чинники, що негативно впливають на платіжний баланс. Проаналізована практика застосування основних прийомів грошово-кредитної політики в Україні. Доведено, що операції з цінними паперами на відкритому ринку в умовах української дійсності є не основним, а допоміжним інструментом грошово-кредитної політики. Обґрунтовано основні заходи монетарної політики Національного банку України на найближчі роки.

The article deals with the contents and main objectives of monetary and credit policy. It is proved the expediency of preventing the decreasing of hryvnia’s rate as an important growth factor in inflation costs. The factors affecting the balance of payments are shown. It is analysed the practice of the basic techniques’ using of monetary and credit policy in Ukraine. It is proved that securities transactions on the open market in Ukrainian reality are the main and auxiliary tool of monetary policy. The main measures of monetary policy of the National Bank of Ukraine in the coming years are grounded.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали