Зміст № 9 (383) вересень 2018 рокуСПИРТОВА ГАЛУЗЬ
УКРСПИРТ. ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ALCOHOL INDUSTRY
“UKRSPYRT”. FRESH START

ІНТЕРВ’Ю
Юрій ЛУЧЕЧКО: ВИХІД НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК БІОЕТАНОЛУ ПРИСКОРИТЬ МОДЕРНІЗАЦІЮ СПИРТОВОЇ ГАЛУЗІ
2
INTERVIEW
Yuriy LUCHECHKO
: ENTRANCE TO THE EUROPEAN BIOETHANOL MARKET WILL ACCELERATE THE MODERNIZATION OF THE ALCOHOL INDUSTRY

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК
ДІЯЛЬНІСТЬ ДП «УКРСПИРТ» У ЦИФРАХ. РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПРОГНОЗ
7
STRATEGIC DEVELOPMENT
ACTIVITY OF GOVERNMENT ENTERPRISE “UKRSPYRT” BY NUMBERS. RETROSPECTIVE AND FORECAST

ВИКЛИКИ ЧАСУ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРСПИРТ»: НОВІ ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ
8
CHALLENGES OF TIME
GOVERNMENT ENTERPRISE “UKRSPYRT”: NEW VISTAS FOR DEVELOPMENT

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ДП «УКРСПИРТ»: ЗАХІДНИЙ ТА СХІДНИЙ ВЕКТОРИ
10
INTERNATIONAL COOPERATION OF GOVERNMENT ENTERPRISE «UKRSPYRT»: WESTERN AND EASTERN VECTORS

ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Вадим БАРДАСЬ
ФЛУКТУАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЗРОСТАЄ
12
FINANCIAL MARKET
Vadym BARDAS’
UKRAINIAN FINANCIAL MARKET FLUCTUATION IS GROWING

АГРАРНИЙ СЕКТОР
Наталя АНДРЄЄВА,
Валентина КОЗЛОВЦЕВА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ: ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ
14
AGRICULTURAL SECTOR
Natalya ANDRYEYEVA,
Valentyna KOZLOVTSEVA
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCTION IN THE AGRI-INDUSTRIAL FIELD: FORMS, METHODS AND INSTRUMENTS

СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Віктор ІВЧЕНКО,
Юрій СЕНЮК,
Олександр МОРОЗОВ,
УКРАЇНА В ПРОСТОРІ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ГУАМ
20
WORLD ECONOMY
Viktor IVCHENKO,
Yuriy SENYUK,
Oleksandr MOROZOV
UKRAINE IN THE SPACE OF GUAM INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL AND INNOVATIONINVESTMENT COOPERATION


Друкувати
Найбільш популярні матеріали