Еколого-деструктивні процеси в аграрному природокористуванні: структурні зрушення та тенденції
ЕКОЛОГО-ДЕСТРУКТИВНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ: СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

ECOLOGICALLY DESTRUCTIVE PROCESSES IN AGRARIAN NATURE MANAGEMENT: STRUCTURAL SHIFTS AND TRENDS

Владислав САВЧУК,

Державна установа «Інститут еконо-міки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Vladyslav SAVCHUK,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

У статті обґрунтовується необхідність раціоналізації аграрного природокористування у зв’язку з поглибленням проявів виснажливого землекористування. Проаналізовано динаміку рівня розораності сільськогосподарських угідь та зрушення в структурі посівних площ сільськогосподарських культур. Встановлено, що має місце посилення енергетичної спрямованості рослинницької галузі, оскільки збільшення посівної площі технічних культур пов’язане з необхідністю збільшення об-сягів сировини для виробництва біоетанолу та біодизелю.

The article substantiates the need for rationalization of agrarian nature management in connection with the deepening of manifestations of exhausting land utilization. The dynamics of agricultural lands cultivation level and changes in the structure of cultivated areas of agricultural crops have been analysed. It has been established that there is an intensification of energy orientation of the crop production, since growing areas of industrial crops is due to the need to increase the volume of raw materials for the production of bioethanol and biodiesel.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали