Організаційно-економічне забезпечення екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері: форми, методи та інструменти
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ: ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR ENVIRONMENTALLY CLEAN PRODUCTION IN THE AGRI-INDUSTRIAL FIELD: FORMS, METHODS AND INSTRUMENTS

Наталя АНДРЄЄВА,

доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Natalya ANDRYEYEVA,

Doctor of Economics,
Institute of Market Problems and Economic and Ecological Research, Ukrainian National Academy of Sciences, Odessa

Валентина КОЗЛОВЦЕВА,
Одеський державний екологічний університет

Valentyna KOZLOVTSEVA,

Odessa State Environmental University

У статті обґрунтовується необхідність та запропоновано авторський підхід до формування сучасної моделі організаційно-економічного забезпечення екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері. Встановлено, що ключовою ланкою організаційно-економічного забезпечення екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері є формування інституціонального підґрунтя підтримки сектором публічного управління виробників екологічно безпечної продукції у всіх ланках агропродуктового ланцюга, яка має охоплювати як прямі (дотації, компенсації, цільове фінансування), так і непрямі (податкові пільги, зниження процентних ставок для отримання кредитів, лібералізація митного режиму) методи. Обґрунтовано, що прийнятний рівень результативності організаційно-економічного забезпечення екологічно чистого виробництва досягається шляхом трансформації внутрішньо-корпоративної системи менеджменту екологічно чистого виробництва на основі імплементації пріоритетних напрямів екологічного менеджменту. Доведено, що магістральним елементом трансформації внутрішньо-корпоративної системи менеджменту екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері є запровадження прийомів екологічного реінжинірингу.

The article substantiates the necessity and proposes an author’s approach to the formation of a modern model of organizational and economic support for environmentally clean production in the agri-industrial field. It has been established that the key element of organizational and economic support for environmentally clean production in the agri-industrial field is the formation of institutional grounds for supporting the public management of producers of environmentally safe products at all levels of the agri-food chain, which should cover both direct (subsidies, compensations, targeted financing) and indirect (tax concessions, reduced interest rates for loans, liberalization of customs) methods. It has been substantiated that an acceptable level of effectiveness of organizational and economic support for environmentally clean production can be achieved through the transformation of the internal-corporate system of environmentally clean production management on the basis of implementation of priority directions of ecological management. It has been proved that the introduction of methods of environmental reengineering is the main element of the transformation of the internal-corporate system of management of environmentally clean production in the agri-industrial field.

Повний текст статті


Друкувати
Найбільш популярні матеріали