Зміст № 11 (385) листопад 2018 року
ПОДІЇ
КРУГЛИЙ СТІЛ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»
2
EVENTS
ROUND TABLE “LAND-UTILIZATION SYSTEM OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES”

Ярослав ГАДЗАЛО: ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ ІСНУЮЧИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВИЯВИЛИСЯ НЕСПРОМОЖНИМИ ВИКОНУВАТИ ВСІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
3
Yaroslav HADZALO: THE VAST MAJORITY OF EXISTING TERRITORIAL COMMUNITIES TURNED OUT TO BE UNABLE TO EXERCISE ALL THE POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES

Леонід НОВАКОВСЬКИЙ: ДО ТИХ ПІР, ПОКИ МИ НЕ СФОРМУЄМО КОМУНАЛЬНУ ЗЕМЕЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ, РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НЕ ЗАВЕРШИТЬСЯ
5
Leonid NOVAKOVSKYI: THE REFORM OF LAND RELATIONS WILL NOT BE COMPLETED UNTIL WE FORM COMMUNAL LAND OWNERSHIP

ПРОПОЗИЦІЇ КРУГЛОГО СТОЛУ «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД» 17 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ЇХ МЕЖ, РОЗРОБЛЕННЯ СХЕМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КОНСОЛІДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ
8
PROPOSALS OF THE ROUND TABLE “LAND-UTILIZATION SYSTEM OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES” HELD ON 17 OCTOBER 2018 ON ESTABLISHING THEIR BOUNDARIES, LAND-UTILIZATION SYSTEM SCHEMES AND LAND CONSOLIDATION

ФАКУЛЬТЕТУ ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, ЛІНГВІСТИКИ ТА ПРАВА ЛУЦЬКОГО НТУ – 20 РОКІВ!
11
THE 20TH ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF FINANCE, ACCOUNTING, LINGUISTICS AND LAW OF LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

У ЛУЦЬКОМУ НТУ ВІДБУЛАСЯ Х МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З РОЗВИТКУ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ
14
THE X INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYSIS WAS HELD AT LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ
Петро КУЦИК, Віктор АПОПІЙ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКІВ У ВНУТРІШНІЙ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
17
TRADE ECONOMICS
Petro KUTSYK, Victor APOPIY TRENDS AND ISSUES OF MODERN MARKET DEVELOPMENT IN THE DOMESTIC TRADE OF UKRAINE

Ілля ГОРОХОВСЬКИЙ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ
24
Illya HOROKHOVS’KYI PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN CONSUMER CO-OPERATION UNDER THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES OF THE MODERNITY

ВИКЛИКИ ЧАСУ
НОВЫЙ КУРС УКРАИНЫ. КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ
32
CHALLENGES OF TIME
THE NEW COURSE OF UKRAINE. WHAT IT SHOULD BE


Друкувати
Найбільш популярні матеріали