Зміст № 2 (388) лютий 2019 року

ПОДІЇ
ВІТАЄМО ЮВІЛЯРА - ОЛЕКСАНДРУ ІВАНОВИЧУ ПАВЛОВУ 70 РОКІВ!

EVENTS
CONGRATULATIONS - OLEKSANDR IVANOVYCH PAVLOV CELEBRATING HIS 70TH ANNIVERSARY!

ІНТЕРВ’Ю
Олександр ПАВЛОВ: БЕЗ РОЗВИНУТОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНА НЕ МАЄ МАЙБУТНЬОГО!
2
INTERVIEW
Oleksandr PAVLOV:
UKRAINE HAS NO FUTURE WITHOUT THE DEVELOPED AGRICULTURE!

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
Юлія КОРНЄЄВА
СУЧАСНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ В УКРАЇНІ
7
FINANCIAL SECTOR
Yuliya KORNIEIEVA
MODERN MECHANISM FOR FINANCING CRITICAL INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Богдан СТАХОВ, Марія ТАРАСЕНКО

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
18
Bohdan STAKHOV, Mariya TARASENKO
FINANCIAL VIABILITY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: PROBLEMS OF PROVISION AND CRISIS MANAGEMENT

АКТУАЛЬНО
Андрей КРИВОРАК
КАК ДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РАСКРУЧИВАЕТ ИНФЛЯЦИЮ
30
TOP-OF-THE-AGENDA
Andriy KRYVORAK
HOW DOES DOLLARIZATION OF THE ECONOMY BOOST INFLATION

Ганна ХАРЛАМОВА
ОЦІНКА СТАБІЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: НОВІ РАМКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ
32
Hanna KHARLAMOVA
ASSESSMENT OF NATIONAL SECURITY STABILITY: NEW FRAMEWORK FOR ANALYSIS

РЕЦЕНЗІЯ
НОВИЙ ПОГЛЯД НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ГАННИ ВАРЛАМОВОЇ «РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ЗАГРОЗ: АНАЛІЗ, ОЦІНКА, ПРОГНОЗ»
35
REVIEW
THE NATIONAL SECURITY OF THE COUNTRY RECONSIDERED REVIEW
OF THE MONOGRAPH BY ANNA KHARLAMOVA “THE NATIONAL SECURITY LEVEL OF THE COUNTRY IN THE SYSTEM OF MODERN GEO-ECONOMICAL THREATS: ANALYSIS, EVALUATION AND FORECAST”


Друкувати
Найбільш популярні матеріали