Віталій Чудовець: Після закінчення спеціальності «Облік і оподаткування» ніколи не виникне необхідності отримувати іншу освіту
Один із відомих класиків пов’язував успішне функціонування суспільно-економічних формацій із налагодженою системою обліку та контролю. Нинішня глобалізація та транснаціоналізація бізнесової діяльності ставлять нові вимоги до підготовки фахівців з обліку, аудиту та оподаткування. Зокрема, імплементація міжнародних стандартів фінансової звітності суттєво впливає на формування навчальних програм щодо підготовки фахівців з обліку, аудиту та оподаткування, а перманентне внесення змін у законодавче та нормативно-правове забезпечення фінансової звітності значною мірою детермінує підготовку високоосвічених і компетентних кадрів. З питаннями щодо нових трендів у підготовці фахівців з обліку та аудиту ми звернулись до завідувача кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету (Луцького НТУ), кандидата економічних наук, доцента, сертифікованого аудитора Віталія Васильовича Чудовця.

- Віталію Васильовичу, на скільки в останні роки змінилися принципи підготовки фахівців з обліку та аудиту? Чи відповідають сучасні навчальні програми тим вимогам, які висуває бізнес до спеціалістів у цій сфері?

- На мою думку, основний принцип підготовки фахівця будь-якої спеціальності, в тому числі з обліку та аудиту, залишається незмінним – висока якість та практична спрямованість. Саме баланс теоретичної та практичної підготовки з акцентом на останню, підкріплений вивченням актуальних дисциплін, дозволяє задовольнити сучасні запити бізнесу. Все частіше роботодавці прагнуть отримати висококваліфікованого спеціаліста, готового до практичної роботи, який не потребує тривалого стажування, перепідготовки чи перекваліфікації. Щодо навчальних програм, то ми постійно враховуємо як вимоги бізнесу, так і останні тенденції розвитку професії. З огляду на це збільшуються години вивчення таких дисциплін, як міжнародні стандарти фінансової звітності, інформаційні системи в обліку й оподаткуванні, облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Крім цього, вводяться нові дисципліни, а саме: податковий контроль та адміністрування, податкове планування, облік у неприбуткових організаціях та проектній діяльності, галузеві рішення в автоматизації обліку і оподаткування. Все це дозволяє говорити про відповідність навчальних програм сучасним запитам.

- Раніше спеціальність називалася «Облік і аудит», а нині – «Облік і оподаткування». Тобто ви вже готуєте фахівців, які зможуть працювати водночас бухгалтерами, аудиторами, а також фіскалами?

- Безумовно, наші випускники можуть успішно працювати як у галузі обліку і аудиту, так і в оподаткуванні, зокрема в податкових органах. Варто зазначити, що це не проста зміна назви спеціальності. На кафедрі обліку і аудиту Луцького НТУ ми намагаємося змінити і її навчальне наповнення. Вимоги щодо більш ґрунтовного вивчення оподаткування суб’єктів господарювання диктує об’єктивна економічна реальність. Найперше, що цікавить бізнес у вітчизняній практиці, – це оптимізація оподаткування, уникнення штрафних санкцій, вміння захистити свої інтереси перед контролюючими органами.

- На вашу думку, поєднання знань з обліку та оподаткування – це те, що потрібно сучасному бізнесу та системі адміністративного менеджменту?

- Саме так. Ефективна система адміністративного менеджменту, досягнення управлінських цілей неможливе без інформації, яку накопичує облік. А поєднання обліку й оподаткування підкріплюється уніфікацією вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Податкового кодексу України щодо формування та оподаткування фінансових результатів підприємств.

- Скажіть, будь ласка, в яких сегментах господарського комплексу країни в цілому та західного регіону зокрема працюють випускники кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ?

- Унікальність спеціальності 071 «Облік і оподаткування» дозволяє випускникам кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ успішно працювати в усіх галузях економіки у вищій управлінській ланці, державних органах та бюджетних установах. Наші випускники є керівниками підприємств та організацій, фінансовими директорами й головними бухгалтерами, аудиторами та податковими інспекторами, фінансовими й податковими консультантами, фінансовими менеджерами та економістами, працівниками контролюючих і правоохоронних органів. Багато з них пов’язали свою професійну кар’єру з наукою та освітою.

Віталій Чудовець: Після закінчення спеціальності «Облік і оподаткування» ніколи не виникне необхідності отримувати іншу освіту


- Ви очолюєте кафедру, яка вже 20 років готує магістрів з обліку та аудиту. Назвіть, будь ласка, тих випускників, які досягли найвагоміших успіхів у відповідних видах діяльності, в першу чергу у сфері обліку та аудиту.

- Надзвичайно складне питання. За роки свого існування кафедра підготувала понад 5 000 здобувачів вищої освіти, які в подальшому стали чудовими фахівцями. Всі вони без перебільшення роблять значний внесок у розвиток економіки нашої країни. Успіх, на мою думку, це не посада чи звання, а здатність розвиватися та приносити користь суспільству. Але якщо більш конкретно, то, звичайно, я можу назвати прізвища випускників кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ, це, зокрема: Бондарчук Ірина Вікторівна, директор департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер Державної фіскальної служби України; Хиля Василь Васильович, заступник директора Північно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк»; Московчук Ірина Олександрівна, директор PwC Україна; Карпюк-Таранова Оксана Петрівна, головний бухгалтер ТзОВ «Континіум-Трейд»; Дмитрук Олег Миколайович, засновник та керівник компанії «Дмитрук» та багато інших.

- Чи не переривається зв'язок між кафедрою обліку і аудиту та її випускниками? Які форми комунікації мають місце між колективом кафедри та випускниками-практиками і як це впливає на наближення навчального процесу до реальної практики господарювання?


- Співпраця з випускниками, вивчення їх практичного досвіду є одним із факторів, які визначають ефективну роботу нашої кафедри. Випускники беруть участь у круглих столах, семінарах, відкритих лекціях, конференціях, які організовує кафедра, запрошують студентів для проходження практики, викладачів – для стажування. Випускники, як ніхто інший, здатні вказати на недоліки навчального процесу, необхідні зміни. Це надзвичайно важливо, адже хочеш бути першим – змінюйся!

- Віталію Васильовичу, на ваш погляд як практикуючого аудитора, які зміни в першу чергу необхідно внести в навчальні програми підготовки фахівців з обліку і аудиту?

- Коли поставити на терези науку та практику, то для мене як для аудитора переважає практика. Неприпустимо, коли наука відірвана від реальної економіки, що, на жаль, спостерігається доволі часто. Саме тому ми, використовуючи класичні освітні інструменти, максимально підсилюємо практичну складову, включаємо в навчальні програми дисципліни та теми, які дозволяють комплексно обліковувати, оподатковувати, аналізувати та контролювати господарську діяльність підприємств.

- Якщо говорити відверто, яка основна конкурентна перевага спеціальності «Облік і оподаткування» над іншими економічними спеціальностями?

- Це єдина економічна спеціальність, яка дозволяє створити бізнес, вести його облік, нараховувати податки та забезпечувати контроль. Перевага в тому, що після закінчення спеціальності «Облік і оподаткування» ніколи не виникне необхідності отримувати іншу економічну спеціальність, а це буває доволі часто. Випускники ефективно працюють у системі вищого фінансового менеджменту підприємств на посадах не тільки головних бухгалтерів, а й фінансових директорів та менеджерів, податкових аналітиків та внутрішніх аудиторів та на багатьох інших.

Віталій Чудовець: Після закінчення спеціальності «Облік і оподаткування» ніколи не виникне необхідності отримувати іншу освіту


- Тобто саме під час вивчення спеціальності «Облік і оподаткування» дають найбільше знань, які необхідні для організації власного бізнесу, бюджетування на підприємстві, адміністрування податків тощо?

- Безумовно, облік генерує інформацію, що є основою бізнесу. Знання особливостей обліку й оподаткування дозволяє зробити бізнес успішним. Це забезпечує навчальна програма спеціальності, яка є унікальною за набором дисциплін та включає чотири основні блоки:
- загальноекономічний (економіка підприємства, мікроекономіка, макроекономіка, статистика, менеджмент, маркетинг, фінанси, ділова іноземна мова, професійні комунікації), що допомагає розуміти економічні процеси, набути навичок спілкування, самопрезентації, виступу в аудиторії та ведення дискусії, вільно спілкуватись діловою іноземною мовою тощо;
- обліковий (бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, облік у галузях, звітність підприємств, міжнародні стандарти фінансової звітності та ін.), що дозволяє вести облік та складати звітність, формувати інформацію для прийняття управлінських рішень та реалізації стратегії управління;
- податковий (теорія податків, облік і звітність в оподаткуванні, податкова звітність, оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, податкове планування та адміністрування), що дозволяє нараховувати податки та перевіряти правильність їх обчислення, формувати податкову звітність, обирати оптимальну систему оподаткування та впроваджувати податкове планування;
- контрольно-аналітичний (економічний, фінансовий та стратегічний аналіз, аудит, контроль і ревізія, державний фінансовий контроль та судово-бухгалтерська експертиза), що дає можливість аналізувати діяльність підприємства та моделювати економічні процеси, проводити аудит та судово-бухгалтерську експертизу, оскаржувати рішення податкових органів у суді.

Віталій Чудовець: Після закінчення спеціальності «Облік і оподаткування» ніколи не виникне необхідності отримувати іншу освіту


- Віталію Васильовичу, на сьогодні дуже актуальною проблемою системи обліково-фінансового забезпечення підприємницького сектора є управління фінансовими інвестиціями. Це також дуже важливо для транснаціональних корпорацій, більшість філіалів яких розміщені в Україні. Що кафедра обліку і аудиту Луцького НТУ може запропонувати майбутнім фахівцям фондового ринку в частині обліку фінансових інвестицій?

- Глобалізація світової економіки, діяльність транснаціональних компаній, розвиток фондового ринку зумовлюють об’єктивну потребу в належному обліковому забезпеченні фінансових інвестицій. Нині поряд із проблемою нестачі національного капіталу та недостатнього залучення іноземних інвестицій в Україну є проблема їх недостовірного відображення в обліку та звітності. З огляду на практику можу стверджувати, що вітчизняні підприємства, особливо малі та середні, не застосовують передбачені міжнародними та національними стандартами методи обліку фінансових інвестицій за справедливою та амортизованою собівартістю, метод участі в капіталі. Особливою проблемою є облік і оподаткування спільної діяльності, інститутів спільного інвестування. Недосконалий облік значно спотворює інформацію, яка використовується для прийняття інвестиційних рішень вітчизняними та зарубіжними інвесторами, призводить до зростання бізнес-ризиків та порушення податкового законодавства. Тому на кафедрі ми приділяємо велику увагу вивченню обліку й оподаткування фінансових інвестицій, цінних паперів та корпоративних прав. При цьому враховуємо вимоги міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності, знання яких – об’єктивна вимога сьогодення.

- Переважна більшість співробітників кафедри захистили дисертації саме за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Дуже багато дисертацій присвячено проблемам обліку в сільському господарстві. Мабуть, саме цей напрям і визначає спрямованість наукових досліджень кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ?

- В Україні триває формування ринку освітніх послуг. Реальний розвиток нашої держави розпочнеться тоді, коли цей процес набере обертів і перейде в завершальну стадію. Вчити треба необхідному, вчити треба якісно, вчити треба відповідально. За таких умов конкурентною перевагою кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ є наявність викладачів, які захистили дисертації саме за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». А дослідження проблем обліку, аналізу і оподаткування в сільському господарстві зумовлена спеціалізацією Волинської області. Потужний розвиток аграрного сектора та лісового господарства Волині потребує відповідного облікового забезпечення.

Віталій Чудовець: Після закінчення спеціальності «Облік і оподаткування» ніколи не виникне необхідності отримувати іншу освіту


- Тобто є два основних напрями наукових досліджень – облік та аналіз у сільському та лісовому господарстві? Конкретизуйте, будь ласка, тематику наукових інтересів кафедри.

- На сьогодні викладачі кафедри працюють над такими науковими темами: «Науково-практичне обґрунтування удосконалення обліку та аналізу на підприємствах лісового господарства України» (номер д/р №0118U004478), «Розвиток управлінських облікових систем в контексті глобалізаційних економічних перетворень» (номер д/р №0118U004479), «Контрольно-аналітичне забезпечення ефективної діяльності підприємств: теорія і практика» (номер д/р 0118U004480). Проте робота не обмежується наведеними темами, цікавими є дослідження щодо впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності, методології фінансового обліку та звітності, обліку інтелектуальних активів та фінансових інвестицій, податкового контролю тощо.

- Ви вступали до вишу ще в далекому 1997 році, навчалися за спеціальністю «Облік і аудит»... Якби можна було повернути час, але з урахуванням сучасних реалій, чи захотіли б ви знову стати бухгалтером? Чи, можливо, пов’язали б долю з IT-технологіями, медициною чи якоюсь іншою сферою діяльності?

- Ніколи не думав про інший вибір. Особливістю нашої спеціальності є постійна зміна законодавства у сфері обліку та податків. За цей час змінилися стандарти обліку, план рахунків, податки, їх нарахування та адміністрування, форми звітності й первинні документи. Саме за таких умов зростає значення професії, її престижність та затребуваність. Спеціальність «Облік і аудит», а нині «Облік і оподаткування» – це постійний розвиток, це можливість займатися наукою та бізнесом, а головне – це можливість себе реалізувати.

Підготував Юрій Коваленко


Друкувати
Найбільш популярні матеріали