Напрями стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону

Напрями стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону

Ways to stimulate the development of processing industries on the basis of natural resource complexes of the region


У статті досліджено стан, проблеми та представлено обґрунтування напрямів стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природноресурсних комплексів Волинській області на предмет можливості застосування отриманих результатів для вирішення аналогічних проблем в інших регіонах України. Вивчено взаємозв’язки між природно-ресурсною та переробною сферами, а також між структурними елементами природно-ресурсних комплексів, що виникають унаслідок комплексного використання природно-ресурсного потенціалу. Побудовано схему використання землі як природного ресурсу та основи розвитку природно-ресурсних комплексів. Проведено ретроспективний аналіз становлення переробних виробництв у Волинській області в 60-80-х роках ХХ ст. на основі використання місцевої природної сировини, а також виявлено причини їх занепаду на початку 90-х. Запропоновано набір інструментів економічного стимулювання розвитку переробних виробництв на базі природно-ресурсних комплексів регіону, застосування яких дозволить відновити втрачені позиції та забезпечити успішну реалізацію регіональних програм раціоналізації природокористування, імпортозаміщення, енергоефективності та екобезпечності на засадах державно-приватного партнерства.

The article analyzes the state, problems and substantiates the ways to stimulate development of processing industries on the basis of natural resource complexes in Volyn’ Oblast for the possibility of applying the obtained results to solve similar problems in other regions of Ukraine. The interconnections between natural resource and processing fields, as well as between structural elements of natural resource complexes, that arise due to the integrated use of natural resource potential, have been studied. The scheme of use of land as a natural resource and bases for the development of natural resource complexes have been elaborated. A retrospective analysis of the formation of processing industries in Volyn’ Oblast in the 60’s and 80’s of the 20th century has been conducted on the basis of the use of local natural raw materials, and the reasons for their decline in the early 90’s have been revealed. A set of instruments for economic stimulation of the development of processing industries based on natural resource complexes in the region, which will allow to restore lost grounds and ensure the successful implementation of regional programs for the rationalization of nature use, import phase out, energy efficiency and environmental safety on the basis of publicprivate partnership.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали