Зміст № 6 (392) червень 2019 року
ПОДІЇ
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

EVENTS
ADDRESS OF THE PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKY

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Василь ГОЛЯН
ЯКИМ БУДЕ НОВИЙ ЦИКЛ У ЛІСОВІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ?
1
CHIEF EDITOR’S NOTE
Vasyl’ GOLYAN
WHAT WILL BE THE NEW CYCLE IN FOREST POLICY OF UKRAINE?

ЛІСОВИЙ СЕКТОР
Олександр КВАТИРКО
41,3% НАДХОДЖЕНЬ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ РЕНТИ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ВОЛИНІ ДАЮТЬ ЛІСІВНИКИ
8
FORESTRY SECTOR
Oleksandr KVATYRKO
FORESTERS ACCOUNT FOR 41.3% OF NATURAL AND RESOURCE RENT INCOME TO LOCAL BUDGETS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
Володимир РЯБОШЛИК
НЕЗРУЧНІ ДУМКИ ЩОДО НБУ ТА УРЯДУ
13
CHALLENGES OF TIME
Volodymyr RYABOSHLYK
AWKWARD THOUGHTS OF THE NBU AND THE GOVERNMENT

ЛУЦЬКИЙ НТУ: НОВІ ГОРИЗОНТИ РОЗВИТКУ
Петро САВЧУК:
ТІЛЬКИ УСПІШНІ УНІВЕРСИТЕТИ МОЖУТЬ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОВНОЦІННЕ ОНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕЛІТ
17
LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY: PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
Petro SAVCHUK:
ONLY SUCCESSFUL UNIVERSITIES CAN ENSURE A COMPLETE RENEWAL OF REGIONAL POWER BROKERS

Володимир ДІДУХ:
ВІДРОДЖЕННЯ ЛЬОНАРСТВА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ФАНАТИЧНО ВІДДАНИХ ЦІЙ СПРАВІ ЛЮДЕЙ
24
Volodymyr DIDUKH:
RESTORATION OF FLAX CULTIVATION DEPENDS ON PROFESSIONALS DEDICATED TO THIS CRAFT

Віталій ЧУДОВЕЦЬ:
ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» НІКОЛИ НЕ ВИНИКНЕ НЕОБХІДНОСТІ ОТРИМУВАТИ ІНШУ ОСВІТУ
30
Vitaliy CHUDOVETS’:
THERE WILL NEVER BE A NEED TO GET ANOTHER DEGREE HAVING ACQUIRED A SPECIALITY “ACCOUNTING AND TAXATION”

ЛУЦЬКИЙ НТУ: ПІДГОТОВКА КАДРІВ
ЗАХИСТ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
34
LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY: TRAINING OF SPECIALISTS
DIPLOMA DEFENCE OF BACHELORS SEEKING THE DEGREE IN “FINANCE, BANKING AND INSURANCE”

НАВІЩО СПРАВЖНІЙ ФАХІВЕЦЬ З ОБЛІКУ
36
WHAT IS A REAL EXPERT IN ACCOUNTING FOR?

КОНФЕРЕНЦІЇ
У ЛУЦЬКОМУ НТУ ВІДБУЛАСЯ НАЙПОТУЖНІША МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ РОКУ «DSMIE-2019»
37
CONFERENCES
A FUNDAMENTAL INTERNATIONAL CONFERENCE “DSMIE-2019” WAS HELD AT LUTSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY


Друкувати
Найбільш популярні матеріали