Програмно-цільове планування як механізм розв’язання проблем інноваційного розвитку економіки


ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

MANAGEMENT BY OBJECTIVES PLANNING AS THE MECHANISM OF SOLVING THE PROBLEMS OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Анатолій БУТЕНКО
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Anatoliy BUTENKO,
PhD Eсonomics,
Institute for Market Problems and Economic & Ecological Researches, Ukraine National Academy of Sciences, Odessa

Євгенія ЛАЗАРЄВА,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Yevgeniya LAZAREVA,
PhD Eсonomics,
Institute for Market Problems and Economic & Ecological Researches, Ukraine National Academy of Sciences, Odessa

У статті досліджено організаційний супровід і методичне забезпечення реалізації програмно-цільового методу планування науково-технічної та інноваційної сфери економіки України. Запропоновано систему заходів щодо розробки, прийняття і сприяння реалізації цільових програм у цій сфері.

The organizational support and methodical maintenance of realization management by objectives method of planning the scientific, technical and innovative sphere of economy of Ukraine are investigated in the article. The system of actions for working out, acceptance and assistance in realization of target programs in this sphere is offered.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали