Концептуальні засади формування регіональних інноваційних ринків в Україні

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ РИНКІВ В УКРАЇНІ

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF REGIONAL INNOVATION MARKETS FORMATION IN UKRAINE

Володимир ОСИПОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Volodymyr OSYPOV,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

Андрій ПАНКОВ,
заступник Краматорського міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Andriy PANKOV,
Deputy Mayor of Kramatorsk on the activity of the executive bodies

Олексій ВОРОЖЕЙКІН,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Oleksiy VOROZHEYKIN,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто можливості створення регіональних інноваційних ринків як одного з напрямів підвищення ефективності інноваційної діяльності регіону (субрегіону). Визначено зовнішнє середовище та внутрішню структуру, які необхідні для функціонування інноваційних ринків. Зроблено висновок про перспективність впровадження таких ринків у інноваційну структуру регіону (субрегіону).

The article is devoted to the analysis of possibilities of regional innovation markets creation as one of the directions of improving the efficiency of innovation activities in the region (subregion). It is defined external environment and internal structure, which necessary for the functioning of innovative markets. The advantage of implementing such markets in region’s (subregion’s) innovative structure is grounded.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали