Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні


ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

FEATURES OF WORLD INDUSTRY DEVELOPMENT AND THEIR INFLUENCE ON FORMATION THE EXTERNAL RESTRICTIONS FOR MANUFACTURE IN UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKIY,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито особливості розвитку світової промисловості в останні десятиліття. Акцентовано увагу на причинах зменшення її внеску у створення світового ВВП, наслідках транснаціоналізації світового виробництва та поглиблення міждержавної спеціалізації, чинниках швидкої індустріалізації країн, що розвиваються, та часткової деіндустріалізації країн Заходу й країн з перехідною економікою. Показано хибність курсу розвинених країн на випереджаюче нарощування фінансового капіталу порівняно з виробничим у світлі останньої світової фінансової кризи. Розкрито перспективи формування нового технологічного базису та структури світового виробництва на основі технологій 6-го ТУ. Висвітлено обставини загострення попиту на мінерально-сировинні ресурси в світі. На основі виявлених особливостей сформульовано низку екзогенних обмежень, що мають враховуватись у формуванні параметрів розвитку вітчизняної промисловості та промислової політики.

The features of world industry development of last decades are considered. The attention is focused on the reasons of reduction of its contribution to creation of world GDP, consequences of transnationalization of world production and deepening of interstate specialization, factors of fast industrialization of developing countries and partial deindustrialization of the West countries and the countries with transitive economy. The inaccuracy of a course of the developed countries on advancing escalating of the financial capital in comparison with industrial in a context of world financial crisis is shown. The prospects of formation of new technological basis and structure of world production are revealed. The circumstances of the demand worsening of a mineral-raw resource in the world are found out. On the basis of the revealed features it is formulated the external restrictions which should be to taken into consideration in formation the parameters of Ukrainian industry development and industrial policy.


Друкувати
Анна
Група: Гості 25 февраля 2015 15:22
1


мені потрібна ця інформація
Найбільш популярні матеріали