На науковій ниві з максимальною віддачею: до 70-річчя Ігоря Васильовича Прокопи
IN SCIENCE WITH MAXIMAL EFFICIENCY
To the 70th anniversary of Igor Vasylyovych Prokopa


Своє захоплення економічною наукою Ігор Васильович започаткував у Чортківському сільськогосподарському технікумі, продовжив в Українській сільськогосподарській академії (1960-1965), а закріплював в аспірантурі Інституту економіки АН України (1974-1977).

Його фахове та громадянське становлення пов’язане з роботою на економічних посадах у цілинному зернорадгоспі (Казахстан), на птахофабриці (Київська область); також він працював головним економістом у колгоспі «Перемога» і був головою районної планової комісії Борщівського райвиконкому (Тернопільська область) та начальником Управління наукового і кадрового забезпечення Державного комітету України по соціальному розвитку села. В Інституті економіки пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заввідділу соціально-економічного розвитку села, а з жовтня 2005 року – головний науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень Інституту економіки та прогнозування НАН України.

Кандидатську дисертацію на тему «Ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах розвитку міжгосподарської кооперації» (1977) і докторську – «Господарський механізм відтворення умов життя працівників аграрної сфери» (1996) – захистив в Інституті економіки АН України. Має вчене звання професора за спеціальністю «економіка та управління національним господарством».

Основні напрями наукової діяльності Ігоря Васильовича Прокопи в 1980–2000-х роках охоплювали: соціально-економічний розвиток села; економічний механізм функціонування й розвитку сільської соціальної інфраструктури та відтворення сільського життєвого середовища; наукові та прикладні аспекти сільського розвитку. Наукові розробки були реалізовані в законах України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» (1992), «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» (2005); в Концепції Національної програми відродження села на 1995-2005 роки (1994); Основних засадах розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року (2002); Державній цільовій програмі розвитку українського села на період до 2015 року (2007); проекті Закону «Про сільську поселенську мережу»; проекті Національної програми розвитку агропромислового виробництва і соціального відродження села України на 1999-2010 роки, інших нормативних і методичних документах, спрямованих на формування повноцінного життєвого середовища в сільському секторі суспільства та забезпечення сталого сільського розвитку.

Нині, будучи головним науковим співробітником Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Ігор Васильович відповідає за опрацювання наукових засад інституціонального й ресурсного забезпечення, формування організаційних та економічних механізмів сільського розвитку з урахуванням особливостей сільських територій України. Він тісно співпрацює з органами державної влади й місцевого самоврядування, протягом багатьох років здійснює наукове керівництво виконанням науково-дослідних робіт на їх замовлення.

Результати досліджень І.В. Прокопи опубліковані в майже 200 наукових працях, серед яких 2 індивідуальні та 28 колективних монографій, 3 навчальні посібники. Під його науковим керівництвом підготовлені та захищені одна докторська і шість кандидатських дисертацій.

За успіхи в проведенні наукових досліджень та їх реалізації в практичній діяльності І.В. Прокопа обраний членом-кореспондентом НААН України за напрямом «Економіка і організація агропромислового виробництва» по відділенню аграрної економіки і земельних відносин (2002).

Ігор Васильович Прокопа – член вченої та спеціалізованої (із захисту дисертацій) рад Інституту економіки та прогнозування НАН України, член редколегії двох наукових журналів. Нагороджений двома медалями (1970, 1982) і грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1988).

Друзі та колеги
щиро вітають Ігоря Васильовича з ювілеєм,
бажають міцного здоров’я,
великого людського щастя, творчого натхнення та майбутніх щедрих ужинків на науковій ниві!


Друкувати
Найбільш популярні матеріали