Детермінанти розвитку споживчої цінності продукції флексографічних підприємств


ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

THE DETERMINANTS OF THE FLEXOGRAPHIC COMPANIES’ PRODUCTS CUSTOMER VALUE DEVELOPMENT

Віра МЕЛЬНИЧУК
,
аспірант,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Vira MELNYCHUK,
Postgraduate,
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

Розглянуто особливості формування споживчої цінності продукції флексографічних підприємств, які в першу чергу обумовлені їх діяльністю на промисловому ринку. З огляду на це детально досліджено вплив потреб кінцевих споживачів та вимог підприємств харчової промисловості на процес формування споживчої цінності. Крім того, на основі структури елементів споживчої цінності вперше запропоновано механізм її розвитку для продукції поліграфічних підприємств та визначено етапи її створення під впливом визначених диференціаторів.

The characteristics of the flexographic companies’ products consumer value formation that primarily due to their activity in the industrial market ware are considered. Therefore, the impact of end-users needs and food industry companies’ requirements on the process of consumer value creation was researched in details. In addition, based on the consumer value elements structure the mechanism of its development for printing enterprises production was proposed for the first time and its creation under the influence of certain differentiator stages was defined.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали