Зміст № 12 (302) грудень 2011 рокуПОДІЇ
EVENTS

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Анатолій БУТЕНКО, Євгенія ЛАЗАРЄВА
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
4
Anatoliy BUTENKO, Yevgeniya LAZAREVA
MANAGEMENT BY OBJECTIVES PLANNING AS THE MECHANISM OF SOLVING THE PROBLEMS OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
9
Yuriy KINDZERSKIY
FEATURES OF WORLD INDUSTRY DEVELOPMENT AND THEIR INFLUENCE ON FORMATION THE EXTERNAL RESTRICTIONS FOR MANUFACTURE IN UKRAINE

Роман КОПИЧ
МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
14
Roman KOPYCH
MACROECONOMIC INFLUENCE OF FISCAL POLICY DURING THE EUROINTEGRATION PROCESS

Михайло ОКЛАНДЕР, Олена ЧУКУРНА
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ
20
Mykhaylo OKLANDER, Olena Chukurna
GLOBAL EXPERIENCE AND STRATEGICAL GUIDES OF MODERNIZATION THE UKRAINIAN CONSUMER’S COOPERATIVE SOCIETY

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ
METHODOLOGICAL PROBLEMS


Михайло МАКАРЕНКО, Ісаак ГОЙХМАН, Тамара РЯБЧУН
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
24
Mykhaylo MAKARENKO, Ishak GOIHMAN, Tamara RYABCHUN
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ECONOMIC ESTIMATION OF FREIGHT TRANSPORT

Людмила КУШНІР
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ КОМПЛЕКСУ ЧИННИКІВ НА ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ МОТОРВАГОННИМ РУХОМИМ СКЛАДОМ
30
Lyudmyla KUSHNIR
INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF ACTIONING THE INFLUENTIAL COMPLEX ON MOTORRAILROAD ROLLING STOCK’S ELECTRICITY CONSUMPTION

Оксана ГОНЧАР
ПРОЦЕСИ ВИРОБНИЦТВА ТА КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
33
Oksana HONCHAR
PRODUCTION PROCESSES AND QUALITY CRITERIA OF STATISTICAL INFORMATION

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
LAND RELATIONS


Йосип ДОРОШ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОТУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
38
Yosyp DOROSH
INSTUTIONAL SUPPLYING OF CIRCULATION THE AGRICULTURAL PLOTS OF LAND

Олександр ГАРНАГА
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
41
Oleksandr GARNAGA
THEORETICAL PRINCIPLES OF RATIONAL LAND USE

Ірина ВОРОНЕЦЬКА
ФУНКЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
45
Iryna VORONETS’KA
ENVIRONMENTAL MARKETING FUNCTIONS OF AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
FUNCTIONAL ECONOMY


Ганна ПАНАСЕНКО
БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І ЗГЛАДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ КОЛИВАНЬ В УМОВАХ КРИЗИ
47
Ganna PANASENKO
THE BANKING SECTOR AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH AND SMOOTHING THE FLUCTUATIONS IN FINANCIAL CRISIS

Юлія ІВАХІВ
СУТНІСТЬ І ПРАКТИКА КРЕАТИВНОГО ОБЛІКУ
50
Yuliya IVAKHIV
THE ESSENCE AND PRACTICE OF CREATIVE ACCOUNTING

Віра МЕЛЬНИЧУК
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПРОДУКЦІЇ ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
54
Vira MELNYCHUK
THE DETERMINANTS OF THE FLEXOGRAPHIC COMPANIES’ PRODUCTS CUSTOMER VALUE DEVELOPMENT

КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ПОВОДЖЕННЯ
З ВІДХОДАМИ (ПРОЕКТ)
57
CONCEPT OF NATIONWIDE PROGRAM
WASTE MANAGEMENT (DRAFT)

РЕЦЕНЗІЯ
REVIEWS


Професор О. ОРЛОВ розглянув монографію О. БАШТИ
fs 2
Professor O. Orlov reviewed monograph of O. BASHTA

Професор М. КРУПКА розглянув монографію В. ЛЕЩУК
fs 3
Professor M. KRUPKA reviewed monograph of V. LESHCHUK


Друкувати
Найбільш популярні матеріали