Інститут регіональних досліджень НАН УкраїниІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

THE INSTITUTE OF REGIONAL RESEARCH OF THE NAS OF UKRAINE


Свою історію Інститут веде з 1964 року, коли у м. Львові було створено Львівське відділення Інституту економіки АН України. Із здобуттям незалежності перед Україною гостро постали питання формування державної регіональної політики, раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалів регіонів України. Враховуючи актуальність проблематики та наявний науковий потенціал, Президія Національної академії наук України своєю постановою за № 233 від 19 жовтня 1994 р. утворила на базі Львівського відділення Інституту економіки АН України Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, на який були покладені завдання комплексного дослідження проблем управління соціально-економічним розвитком регіонів України. Директором Інституту у 1994-2006 рр. був д.е.н., професор, академік НАН України М.І. Долішній. З 2006 р. Інститут очолює д.е.н., проф. В.С.Кравців.
Впродовж часу свого функціонування головна діяльність Інституту була спрямована на вирішення фундаментальних та практичних проблем соціально-економічного розвитку регіонів України та розробку теоретико-методологічних основ регіональної політики в державі..В Інституті створені відомі в країні та за її межами наукові школи з проблем регіоналістики, розвитку підприємництва та промислового виробництва регіонів, транскордонного співробітництва та еколого-економічного розвитку територіальних суспільних систем. Інститут став однією із провідних вітчизняних академічних установ економічного профілю, відомим центром регіоналістики в Україні.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

• проблем формування регіональної політики;
• систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;
• процесів раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;
• ринкової інфраструктури і підприємництва;
• зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;
• розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;
• методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів;
• проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів;
• просторової організації соціально-економічних систем.

Інститут також здійснює:
• підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць, підприємств, організацій;
• розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів;
• наукові експертизи;
• організацію нарад, семінарів, конференцій;
• надає консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності.

Відповідно до Постанови Президії НАН України № 45 від 22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту регіональних досліджень НАН України» головними напрямами наукової діяльності Інституту регіональних досліджень НАН України є:
- Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних суспільних систем;
- Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, сталого розвитку гірських територій;
- Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного забезпечення;
- Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та посилення конкурентоспроможності прикордонних територій.
За результатами проведених досліджень в процесі виконання відомчої, конкурсної та госпдоговірної тематики вченими Інституту в 2010 р. опубліковано 16 монографій, 8 підручників та навчальних посібників, понад 400 статей. Центральним та регіональним органам влади надіслано 90 аналітичних та доповідних записок, наукових доповідей, рекомендацій.
Основу наукового потенціалу Інституту складають 19 докторів та 42 кандидати наук.

Адреса інституту: 4, вул. Козельницька, Львів, 79026, Україна.
Директор: Кравців Василь Степанович, доктор економічних наук, професор.
Тел./факс: (380-322) 70-7168.
E-mail: irr@mail.lviv.ua
Сайт: irr.org.ua


Друкувати
Найбільш популярні матеріали