Проблеми розвитку облікової системи в Україні з точки зору концепції інституціональних змін

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ З ТОЧКИ ЗОРУ КОНЦЕПЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН

PROBLEMS OF THE ACCOUNTING SYSTEM’S DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE BASIS OF INSTITUTIONAL CHANGES’ CONCEPT

Наталія ЛОХАНОВА
,
кандидат економічних наук, АССА/DipFR, САР,
Одеський національний економічний університет

Nayaliya LOKHANOVA,
PhD Economics, ACCA/DipFR, САР
Odessa National Economic University

У статті проведено критичний аналіз переваг і складностей, які пов’язані із запровадженням МСФЗ в Україні у зв’язку із внесенням змін до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»; здійснено оцінку процесів розвитку обліку з позицій неоінституціонального підходу і зокрема з точки зору концепції інституціональних змін; виявлено проблеми, які виникають під час практичної реалізації запропонованих кроків у реформуванні обліку, та окреслено можливі шляхи їх вирішення.

The article contains a critical analysis of the strengths and difficulties connected with the introduction of IFRS in Ukraine in communication with the amendments to the Law of Ukraine «On accounting and financial reporting in Ukraine», carried out the assessment of processes of reforming accounting from the standpoint of the institutional changes’ concept, and the problems of the practical implementations of the proposed stages in the reform of accounting and it is proposed the ways of their solution.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали