Регіональне стратегування – основа формування стратегії розвитку регіону

РЕГІОНАЛЬНЕ СТРАТЕГУВАННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

REGIONAL STRATEGIZING IS A BASE OF FORMATION THE REGION’S DEVELOPMENT STRATEGY

Наталія КУХАРСЬКА
,
кандидат економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Nataliya KUKHARSKA,
PhD Economics,
Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa

Обґрунтовано перехід від стратегічного планування як сукупності окремих методів та інструментів до стратегування регіонального розвитку як нового підходу до управління, який спирається на оновлену методологію програмно-цільового управління. Остання є єдиною цілісною, взаємопов’язаною системою механізмів побудови і реалізації стратегії розвитку регіону на основі стратегічних цілей, здатних консолідувати зусилля властей, бізнесу і суспільства.

The transition from strategic planning as a set of specific methods and tools to strategizing the regional development as a new management approach based on the updated methodology of program-target management, which is a single whole, interconnected system of the mechanisms of constructing and realization the region’s development strategy based on strategic targets, which are able to consoli-date the efforts of authorities, business and society.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали