Зміст № 9 (311) вересень 2012 рокуПОДІЇ
1
EVENTS

АКТУАЛЬНО
ACTUALLY


Віктор ПИЛИПИШИН
...АКЦЕНТ НА ДОВІРЧИХ СТОСУНКАХ ІЗ КОЖНИМ ВИБОРЦЕМ!
4
Victor PYLYPYSHYN
...FOCUSES ON THE TRUST RELATIONSHIP FROM EACH VOTER!

ВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Владимир ОСИПОВ, Ольга ЕРМАКОВА
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРИДУНАЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБРЕГИОНА
6
Volodymyr OSYPOV, Olga YERMAKOVA
STRATEGICAL KEY POINTS OF DANUBIAN ECONOMIC SUBREGION’S STABLE DEVELOPMENT

Ірина ЯНЕНКОВА
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
9
Iryna YANENKOVA
PROBLEMS OF FORMATION THE INNOVATIVE INFRASTRUCTURE IN UKRAINE

Віталій ГУРНАК, Віталій АНАНЧЕНКО
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ
12
Vitaliy GOURNAC, Vitaliy ANANCHENKO
SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF INTERNATIONAL EVENTS IN UKRAINE

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
INSTITUTIONAL ECONOMICS


Наталія ЛОХАНОВА
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇН З ТОЧКИ ЗОРУ КОНЦЕПЦІЇ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН
17
Nayaliya LOKHANOVA
PROBLEMS OF THE ACCOUNTING SYSTEM ’S DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE BASIS OF INSTITUTIONAL CHANGES’ CONCEPT

Сергей МАРТЫНОВСКИЙ
ТОВАРНЫЙ ФЕТИШИЗМ – ОСНОВА ПОЗНАНИЯ ЭКОНОМИКИ
22
Sergey MARTYNOVSKY
COMMODITY FETISHISM – A BASIS FOR ECONOMY’S COGNITION

Олександр БРЕДІХІН
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАПОДІЯНОЇ ШКОДИ В РЕЗУЛЬТАТІ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗЕМЕЛЬ
27
Oleksandr BREDIKHIN
ECONOMY AND LAW BASIS OF DAMAGE’S CALCULATION AS A RESULT OF BREAKING THE LAN D PROTECTION LAW

АГРАРНИЙ СЕКТОР
AGRARIAN SECTOR


Любов ЛІПИЧ, Клавдія КУТИКІНА
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
31
Lyubov LIPYCH, Klavdiya KUTYKINA
ANALYSIS OF POULTRY COMPANIES’ ECONOMIC POTENTIAL IN THE DEVELOPMENT ’S SYSTEM OF FOREGN ECONOMICS’ ACTIVITY

Валентина МОРОХОВА, Вікторія ШУМСЬКА
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН «ВИРОБНИК-КЛІЄНТ» У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
40
Valentyna MOROKHOVA, Viсtoriya SHUMSKA
RESEARCH OF RELATIONS «PRODUCER-CUSTOMER» IN THE SPHERE OF AGRICULTURAL PRODUCTS’ REALIZATION

Лариса ГАСУХА
РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВА ГАРАНТУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
44
Larysa GASUKHA
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AS A BASIS FOR ENSURING FOOD SECURITY

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА
APPLIED ECONOMICS


Седат БАЙТАК
СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА
47
Sedat BAYTAK
STATE OF QUALITY STANDARDS’ IMPLEMENTATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF AZERBAIJAN

Анна БРАЙКОВСЬКА
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ЯК СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ
50
Anna BRAYKOVSKA
RESEARCH OF TRANSPORT SERVICES’ MARKET AS OPERATION ENVIRONMENT FOR TRANSPORT COMPANIES

Ольга РУДИК
ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
55
Olga RUDYK
FORMATION OF CRISIS-PROOF CREDIT POLICY OF BUSINESS ENTITIES IN ECONOMY OF UKRAINE

Валентина ВЕРТЕЛЬ
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПЕРЕХОДУ НЕЗАДОВОЛЕНОГО ПОПИТУ НА ЗАЛІЗНИЧНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ У ЗАДОВОЛЕНИЙ
58
Valentyna VERTEL
ORGANIZATION MEASURES OF UNFILLED DEMAND’S TRANSFORMATION INTO FILLED FOR RAILWAY PASSENGER TRAFFIC

РЕЦЕНЗІЯ
60а
REVIEW

Друкувати
Найбільш популярні матеріали