Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку «зеленої» економіки в Україні

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

LOGISTICAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GREEN ECONOMY’S DEVELOPMENT IN UKRAINE

Євген МІШЕНІН
,
доктор економічних наук,
Сумський національний аграрний університет

Eugen MISHENIN,
PhD Economics,
Sumy National Agrarian University

Інна КОБЛЯНСЬКА,
кандидат економічних наук,
Сумська міська рада

Inna KOBLYANSKA,
PhD Economics,
Sumy Municipal Council

Досліджено механізми логістичного управління, які враховують екологічні аспекти розвитку промислового виробництва. Розкрито сутнісно-змістовну основу екологічно орієнтованого логістичного управління, принципи та механізми його реалізації. Обґрунтовано методичні підходи до оптимізації загальнологістичних витрат з урахуванням екологічної складової. Запропоновано структурно-функціональну схему організаційно-економічного механізму екологічно орієнтованого логістичного управління промисловим виробництвом. Сформовано організаційну схему функціонування «зелених» логістичних ланцюгів, а також напрями державної підтримки екологічно спрямованих підприємницьких структур.

The logistical management mechanisms, which take into account ecological aspects of industrial production development, are investigated. The essentially-content bases of ecologically oriented logistical management, principles and mechanisms of its realization are revealed. The methodical approaches to optimization the total logistical costs, including ecological component, are grounded. The structural-functional scheme of organizational-economic mechanism of ecologically oriented logistical management of industrial production is formed. The organizational scheme of green logistic chains functioning and governmental support’s directions of ecologically oriented entrepreneurship structures functioning are formed.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали