Зміст № 1 (303) січень 2012 рокуВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Сергій ШКАРЛЕТ, Вікторія МИКИТЕНКО
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ БІНАРНОГО ТИПУ
4
Sergiy SHKARLET, Victoriya MYKYTENKO
FORMATION THE STRATEGY OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT (BINARY TYPE)

Євген МІШЕНІН, Інна КОБЛЯНСЬКА
ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
8
Eugeniy MISHENIN, Inna KOBLYANSKA
LOGISTICAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE CONTEXT OF GREEN ECONOMY’S DEVELOPMENT IN UKRAINE

Олександр БАНДУРА
ВЗАЄМОЗ’ВЯЗОК МІЖ ЕКОНОМІЧНИМИ ТА ФІНАНСОВИМИ ЦИКЛАМИ
13
Oleksandr BANDURA
RELATIONSHIP FOR ECONOMIC AND FINANCIAL CYCLES

Олена БАУЛА, Анна САЧУК
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
16
Elena BAULA, Anna SACHUK
EVOLUTION FEATURES OF THE OFFSHORE AREAS IN GLOBALIZATION CONTEXT OF ECONOMY

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ
METHODOLOGICAL PROBLEMS


Кирило СІЧКАРЕНКО
МЕРЕЖЕВИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
20
Kyrylo SICHKARENKO
NETWORK-BASED PRINCIPLE OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE

Алла БАЛАН, Світлана ФІЛИППОВА
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОКОМПАНІЇ
24
Alla BALAN, Svitlana FILYPPOVA
METHODOLOGICAL APPROACHES OF FORMATION THE INFORMATIONAL AND ANALYTICAL ENSURING OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF ELECTRICITY COMPANIES

Юрий ЕГУПОВ, Ирина ЕГУПОВА
ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ К РЕШЕНИЮ «ВЕЧНОЙ» ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ
28
Yuriy YEGUPOV, Iryna YEGUPOVA
ABOUT THE ONE OF THE APPROACHES TO THE SOLUTION THE «ETERNAL» PROBLEMS OF THE INDIRECT COSTS’ DISTRIBUTION

Оксана ГОНЧАР
КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
34
Oksana HONCHAR
FRAMEWORK FOR THE STATISTICAL INFORMATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE UKRAINIAN STATISTICAL AUTHORITY

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ECONOMY OF NATURE USAGE


Михайло ЩУРИК
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДРІБНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ
39
Mykhaylo SCHURYK
FINANCIAL DEVELOPMENT’S SUPPORT OF SMALL LAND HOLDINGS

Михайло СТУПЕНЬ, Світлана МАЛАХОВА, Степан РАДОМСЬКИЙ
ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В ЗАКАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
43
Mykhaylo STUPEN’, Svitlana MALAKHOVA, Stephan RADOMSKY
THE BALANCED DEVELOPMENT OF LAND TENURE IN TRANSCARPATHIAN REGION

Петро КОРЕНЮК, Надія ЧМУЛЕНКО
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ УГІДЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
47
Petro KORENUYK, Nadiya CHMULENKO
METODICAL APPROACHES IN EVALUTION OF EFFECIENCY OF USE AND RECREATION ON SOIL RESOURCES IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Вадим БАРДАСЬ
ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В НОРВЕГІЇ ТА УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ РОЗРИВІВ
51
Vadym BARDAS’
FISCAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT REGULATION IN NORWAY AND UKRAINE: PROSPECTS OF OVERCOMING THE INSTITUTIONAL GAPS

ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
FUNCTIONAL ECONOMY


Михайло МАКАРЕНКО, Олександр БАКАЛІНСЬКИЙ
МАРКЕТИНГ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЯК СКЛАДОВА КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПОСЛУГ
55
Mykhaylo MAKARENKO, Oleksandr BAKALINSKY
MARKETING OF THE PASSANGER TRAFFIC BY RAIL TRANSPORT AS A COMPONENT OF THE INTEGRATED SERVICE MANAGEMENT’S CONCEPTION

Сергій АРХІПОВ
МОДИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ХАРРІСА-УІЛСОНА
59
Sergіy ARKHІPOV
MODIFICATION THE HARRIS-WILSON’S MODEL OF MANAGEMENT BY RESERVES

Наталія КУХАРСЬКА
РЕГІОНАЛЬНЕ СТРАТЕГУВАННЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
63
Nataliya KUKHARSKA
REGIONAL STRATEGIZING IS A BASE OF FORMATION THE REGION’S DEVELOPMENT STRATEGY

ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА
APPLIED ECONOMY


Али АЛИБЕЙЛИ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
66
Ali ALIBEYLI
STATE AND PROSPECTS OF ALUMINUM INDUSTRY’S DEVELOPMENT IN REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Катерина БОЙЧЕНКО
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
69
Kateryna BOYCHENKO
STRATEGICAL DEVELOPMENT OF FOOD ENTERPRISES OF KYIV REGION IN CONDITIONS OF EXTERNAL ENVIRONMENT’S UNCERTAINTY

ПРОГНОЗИ
FORECASTS

1; 72


Друкувати
Найбільш популярні матеріали