Інтелектуальний капітал України та проблеми вдосконалення управління його розвитком і використанням

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ І ВИКОРИСТАННЯМ

INTELLECTUAL CAPITAL OF UKRAINE AND PROBLEMS OF PERFECTION OF ITS MANAGEMENT DEVELOPMENT AND USING

Володимир ШЕДЯКОВ
,
доктор соціологічних наук,
Національний інститут стратегічних досліджень, Київ

Volodymyr SHEDYAKOV,
PhD Sociology,
National Institute for Strategic Studies, Kyiv

У статті надано висновки з вивчення особливостей та рис інтелектуального капіталу й інтелектуальної праці. У цьому контексті досліджуються різнорівневі чинники впливу на їх розвиток та активізацію в економічній трансформації й соціальному житті країни. Аналізуються ймовірні шляхи адаптації до модернізаційних змін глобального масштабу.

In the articles the conclusions are given from the study of features and lines of intellectual capital and intellectual labor. In this context the multilevel factors of influence are probed on their development and activation in economic transformation and social life of country. The credible ways of adaptation are analyzed to the modernization changes of global scale.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали