Зміст № 11 (301) листопад 2011 рокуВИКЛИКИ ЧАСУ
CHALLENGES TIME


Тетяна ГАЛУШКІНА
«ЗЕЛЕНИЙ» ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
4
Tetyana GALUSHKINA
VECTOR OF GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT

Михаил ЛОЩИНИН
СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ ПАРЕТО В СТАТИСТИКАХ АКТИВОВ БАНКОВ УКРАИНЫ, РОССИИ И США
8
Michael LOSHCHININ
COMPARISON OF THE PHENOMENA OF PARETO STATISTICS OF BANK ASSETS IN UKRAINE, RUSSIA AND THE U.S.

Світлана ШУМСЬКА
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРІ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
13
Svitlana SHUMSKA
THE FINANCIAL ACTIVITY IN THE DIMENSION OF THE INDICES OF THE SYSTEM OF THE NATIONAL ACCOUNTS

Тамара КАЧАЛА
СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
18
Tamara KACHALA
THE STRUCTURAL SPECIALITIES OF THE INSTITUTIONAL SURROUNDING OF THE UKRAINIAN ECONOMICS

Дмитро КРИСАНОВ, Катерина БУЖИМСЬКА
ЗНОС, АМОРТИЗАЦІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ХАРЧОВІЙ І ТЮТЮНОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
23
Dmytro KRYSANOV, Kateryna BUZHYMSKA
A WEAR, DEPRECIATION AND RECREATION OF THE FIXED ASSETS IN THE FOOD AND TOBACCO INDUSTRY OF UKRAINE

Інна КІРНОС
ПЕРЕДУМОВИ ВИБОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
30
Inna KIRNOS
PRECONDITIONS OF CHOOSING THE NATIONAL MODEL OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT


РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
DEVELOPMENT REGIONS


Зоряна ГЕРАСИМЧУК
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
34
Zoryana GERASYMCHUK
THE THEORETICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE REGION COMPETITIVENESS

Микола БУТКО, Сергій ЗЕЛЕНСЬКИЙ, Олена ЗЕЛЕНСЬКА, Анатолій ЛІТОШ
ФІНАНСОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ КРИТЕРІЇВ ДЕПРЕСИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ
38
Mykola BUTKO, Sergiy ZELENSKY, Olena ZELENSKA, Anatoliy LITOSH
A FINANCIAL FRAMEWORK OF THE LOCAL GOVERNMENT IN THE DEPRESSION CRITERIA’S SYSTEM OF THE ADMINISTRATIVE AND TERRITORIAL UKRAINIAN AREAS

Валентин ТАЛАХ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
42
Valentyn ТАLАCH
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF A FORMING THE RESOURCE PROVIDING OF THE ECONOMIC REGION POTENTIAL


ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА
APPLIED ECONOMY


Василий ОСИПОВ
АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В ЭКОНОМИКЕ: ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
45
Vasyl OSYPOV
ANALYSIS OF DETERMINISTIC DEPENDENCES IN ECONOMICS: DEBATABLE PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

Юрій ЄГУПОВ
ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ В КОНТЕКСТІ РЕСУРСНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
49
Yuriy YEGUPOV
THE PLANNING OF A PRODUCTION CAPACITY IN THE CONNECTION WITH THE RESOURCE MOTIVATION OF THE ENTERPRISE’S PRODUCTION PLAN

Микола СТАСИШЕН
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
53
Mykola STASYSHEN
THE METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT THE ACCOUNTING AND THE REPORTING IN UKRAINE

Татьяна КОКОДЕЙ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВЫБОРА ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ
56
Tetyana KOKODEY
A MODELING THE OPTIMAL STRATEGIC CHOICE FOR A FOOD COMPANY

Игорь ПИШЕНИН
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
59
Igor PISHENIN
SYSTEM APROACH TO ORGANIZATION OF ECONOMIC PROCESSES AT TRANSPORTATION THE LOADS BY MARINE TRANSPORT

Алла ДЕРГОУСОВА
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ
61
Alla DERGOUSOVA
TO AN ISSUE OF A DETERMINATION OF THE FACTORS OF THE RAILWAY TOURISM COMPETITIVENESS


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
INTERNATIONAL COOPERATION


Ирина ЗАПАТРИНА
ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАИНЕ
63
Iryna ZAPATRINA
ISLAMIC FINANCE AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE

Олена САЛІХОВА
ДОСВІД ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ ІЗ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ПІДНЕСЕННЯ РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
67
Olena SALIKHOVA
THE EXPERIENCE OF FRANCE AND GERMANY AS TO A CREATING THE CONDITIONS FOR INCREASING THE LEVEL OF NATIONAL HIGH-TECH INDUSTRIES

Інна ШОВКУН
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ
71
Inna SHOVKUN
THE FINANCIAL SUPPORTING OF THE SCIENTIFIC AND TECHNICAL COLLABORATION OF UKRAINE WITH REPUBLIC OF BELARUS


ДОСВІД АЗЕРБАЙДЖАНУ
EXPERIENCE OF AZERBAIJAN


Яшар БАЙРАМЗАДЕ
ЗНАЧЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАПАСОВ АЗЕРБАЙДЖАНА В УКРЕПЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ
77
Yashar BAYRAMZADE
THE IMPORTANCE OF AZERBAIJAN’S HYDROCARBON RESERVES IN THE STRENGTHENING OF EUROPE ENERGY SECURITY

Руфат МЕЛИКОВ
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА
80
Rufat MELIKOV
CAPITAL INVESTMENTS AND AZERBAIJAN’S INVESTMENT CLIMATE OF ECONOMICS


ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ECONOMY OF NATURE USAGE


Віра ХОМУТЕНКО, Оксана ВОЛКОВА
РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ
83
Vira KHOMUTENKO, Oksana VOLKOVA
THE MARKET OF GROUND IN UKRAINE: PRECONDITIONS AND CONSEQUENCES

Тетяна МЕЛЬНИК
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ НАРОЩЕННЯ ЛІСОСИРОВИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ
86
Tetyana MELNYK
THE INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR AN INCREASING THE FOREST POTENTIAL

Інна АНДРОЩУК
МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
89
Inna ANDROSCHUK
MECHANISMS OF A PROVIDING THE EFFECTIVE EXPLOITATION OF MELIORATED GROUNDS IN CONDITIONS OF THE DEEPENING
THE MARKET TRANSFORMATIONS


РЕЦЕНЗІЯ
REVIEW

професора В.ДЕРГАЧОВА на монографію О.ШИЛЕЦЬ
93
Prof. V.DERGACHOV discusses O.SHYLETS monograph


Друкувати
Найбільш популярні матеріали