Законодавче забезпечення фондового ринку України: поточні проблеми та можливості імплементації світових стандартів

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

LEGAL REGULATION OF UKRAINIAN STOCK MARKET: CURRENT PROBLEMS AND POSSIBILITIES OF GLOBAL STANDARDS IMPLEMENTATION

Євген РЕДЗЮК
,
кандидат економічних наук,
Державна установа «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київ

Evhen REDZYUK,
PhD in Economics,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Сучасні світові стандарти законодавства у міжнародній системі фондових ринків передбачають прозорі, транспарентні й зручні форми співпраці для інвесторів та емітентів. На українському ринку цінних паперів склались інші відносини: закритість до зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування фондового ринку поєдналась із незацікавленістю, закритістю й обмеженістю вітчизняних емітентів. Депресивний стан фондового ринку України в значній мірі обумовлений законодавчими обмеженнями у цій сфері, але системне покращення законодавчого забезпечення все ж таки полягає у всебічних структурних реформах органів державної влади та всієї соціально-економічної системи України.

Modern global legislation standards in the international system of stock markets provide clear, transparent and convenient forms of cooperation for investors and issuers. On the Ukrainian securities market other relationships arose: closedness to external and internal sources of capital market funding combined with disinterest, closedness and restrictions of domestic issuers. Doldrums of the stock market in Ukraine are largely due to legal restrictions in this area, but the systemic improvement of the legislation lie in comprehensive structural reforms of public authorities and an entire socio-economic system of Ukraine.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали