Структура акціонерної власності в Україні в контексті диспропорцій розвитку корпоративного сектору

СТРУКТУРА АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ

THE STRUCTURE OF STOCK OWNERSHIP IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF DISPROPORTION OF CORPORATE SECTOR DEVELOPMENT

Віктор БАБІЧЕНКО
,
кандидат економічних наук,
заступник голови правління, начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта»

Victor BABICHENKO,
PhD in Economics,
Deputy Head, Chief of the Finance and Economic Department, PJSC «Ukrtatnafta»

У статті розглядається взаємозв’язок структури акціонерної власності та фінансової діяльності вітчизняних корпорацій. Визначено вплив приватизації на основні параметри національної моделі корпоративного управління в Україні. Виокремлено роль кожної групи акціонерів у формуванні та реалізації корпоративних стратегій. Обґрунтовано напрями подальшої розбудови моделі корпоративного управління з урахуванням потенційних змін у структурі акціонерної власності.

This article deals with correlation of the structure of stock ownership and financial activity of domestic corporations. The influence of privatization on the basic parameters of national model of corporate management in Ukraine is determined. The role of each group of shareholders in the formation and realization of corporate strategy is abstracted. The ways of further development of corporate management model taking into account the potential changes in the structure of stock ownership are justified.

Друкувати
Найбільш популярні матеріали