Роль та особливості застосування адаптивного моделювання в процесі управління ресурсами аграрних підприємств

РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

THE ROLE AND APPLICATION PECULIARITIES OF ADAPTIVE MODELING IN THE MANAGEMENT PROCESS OF AGRARIAN ENTERPRISES’ RESOURCES

Ірина БАНЄВА
,
кандидат економічних наук,
Миколаївський державний аграрний університет

Iryna BANYEVA,
PhD Economics,
Mykolayiv State Agrarian University

У статті розглянуто та проаналізовано теоретичні й методологічні положення, прикладні рекомендації щодо адаптивного моделювання в системі стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств з метою їх адаптації до нестабільних умов ринкового середовища. Запропоновано вдосконалення механізму стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств за рахунок адаптивного моделювання їхніх стратегічних можливостей задля підвищення довгострокових конкурентних переваг на галузевому ринку.

In work it is considered and theoretical and methodological positions are analysed, applied recommendations in relation to the adaptive design in the system of strategic management by the resources of agrarian enterprises with the purpose of their adaptation to the unstable terms of market environment. The perfection is offered of mechanism of strategic management by the resources of agrarian enterprises due to the adaptive design of their strategic possibilities for the sake of rise of long-term competitive edges at the industry market.


Друкувати
Найбільш популярні матеріали