• 0
Михайло Хвесик: самодостатні територіальні громади – центри миру

МИХАЙЛО ХВЕСИК: САМОДОСТАТНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ – ЦЕНТРИ МИРУ

MYKHAYLO KHVESYK: SELF-SUFFICIENT TERRITORIAL COMMUNITIES ARE THE CENTERS OF PIECE

Михайло ХВЕСИК,

академік НААН України,
доктор економічних наук, професор,
Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

Mykhaylo KHVESYK,
Academician of the NAAS of Ukraine,
Doctor of Economics, Professor,
Public Institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv
Детальніше
  • 0
Актуальні проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій у контексті реформування системи оцінки ефективності державної підтримки

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ

ACTUAL PROBLEMS OF AGRICULTURE AND RURAL TERRITORIES WITHIN THE FRAMEWORK OF REFORMATION OF THE SYSTEM OF STATE SUPPORT EFFICIENCY’S ESTIMATION

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ
,
керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

Andriy ZABLOVSKIY,
head of the secretariat of the Council of entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine

Сергій ПЕТРУХА,
директор Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Київ

Serhiy PETRUKHA,
Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Человек и природа

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

HUMAN AND NATURE

Энгель ТАГИРОВ
,
доктор исторических наук, профессор,
Казанский государственный университет культуры и искусств, Институт культуры мира ЮНЕСКО, Международная гуманитарная академия «Европа-Азия», Казань, Республика Татарстан, Россия

Engel’ TAGIROV,
Doctor of Historical Sciences, Professor,
Kazan State University of Culture and Arts, Institute for Culture of Peace (UNESCO), “Europe – Asia” International Academy of Humanitarians Kazan, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation
Детальніше
  • 0
Основи теорії потужності економічних систем

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПОТУЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. НЕМАТЕРІАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ІННОВАЦІЙНА ПОТУЖНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

BASES OF THEORY OF ECONOMIC SYSTEMS’ POWER TOTAL POWER OF THE ECONOMIC SYSTEMS. INTANGIBLE POWER OF THE ECONOMIC SYSTEMS. INNOVATIVE POWER OF THE ECONOMIC SYSTEMS

Олександр МОРОЗОВ
,
доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Oleksandr MOROZOV,
Doctor of Engineering Sciences, Honoured science and engineering worker of Ukraine,
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Детальніше
Морська економіка як чинник піднесення країни

МОРСЬКА ЕКОНОМІКА ЯК ЧИННИК ПІДНЕСЕННЯ КРАЇНИ

MARITIME ECONOMY AS THE FACTOR OF PROSPERITY OF THE COUNTRY

Володимир ПАРСЯК
,
доктор економічних наук,
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Volodymyr PАRSYAK,
Doctor of Economics,
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Мykolaiv

Визначено сутність поняття та структура «економіки моря», дано оцінку її теперішнього стану в Україні у порівнянні з провідними країнами світу.

The author defines the essence of the concept and structure of the term «maritime economy» and the current situation in Ukraine in comparison with global leading countries.
Детальніше
Життя на сільських територіях: реалії та суспільні очікування

ЖИТТЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ: РЕАЛІЇ ТА СУСПІЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ

THE LIFE ON RURAL TERRITORIES: THE REALITIES AND SOCIAL EXPECTATIONS

Олександр ПАВЛОВ
,
доктор економічних наук,
директор Навчально-наукового інституту прикладної економіки та менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна,
завідувач кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій

Oleksandr PAVLOV,
PhD Economics,
Director of the Education-Scientific Institute of Applied Economic and Management named after G.E. Veynshtain,
the Head of Department of Industry Economic, Odessa National Academy of Food Technologies

У статті подано авторське визначення сільських територій як складних за своєю структурною будовою та функціями соціально-просторових утворень. Здійснено їх класифікацію за типами та різновидами. Проаналізовано стан життєдіяльності на сільських територіях. Визначено предмет та суб’єктів суспільних очікувань і перетворень на сільських територіях.

This article presents the author's definition of rural territories as complex in its structure and functions of social and spatial formations. It was performed their classification by type and varieties. It was analyzed the condition of life оn rural territories. It was defined subject and a subject of public expectations and changes оn rural territories.
Детальніше
Природно-ресурсний потенціал сільського господарства: управління розвитком

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF AGRICULTURE: MANAGEMENT DEVELOPMENT

Сергій ОЛІФЕРУК
,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Sergiy OLIFERUK,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розглянуто проблеми розвитку сільського господарства на базі природно-ресурсного потенціалу. На основі наявних агрокліматичних ресурсів обґрунтовано обсяги та структуру землекористування, обчислено виробничий потенціал галузей сільського господарства з урахуванням потреб внутрішнього попиту на продовольство та агроекологічних вимог.

The problems of agricultural development based on natural resources are examined. Based on agroclimatic resources it is substantiated available quantities and land use structure, it is calculated production potential of agriculture, taking into account the needs of the domestic demand for food and agro-ecological requirements.
Детальніше