• 0
Бюджетне фінансування інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

BUDGET FINANCING OF INNOVATION ACTIVITY IN HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION


Тетяна ЧАЙКА,

кандидат економічних наук,
Миколаївський національний
аграрний університет

Tetyana CHAYKA,
PhD Economics,
Mykolayiv National
Agrarian University

Ірина ВОЛКОВА,
Миколаївський національний
аграрний університет

Iryna VOLKOVA,
Mykolayiv National
Agrarian University

У статті досліджено сучасний стан фінансування вищих аграрних навчальних закладів із державного бюджету. Обґрунтовано необхідність підвищення інноваційної діяльності вищих аграрних навчальних закладів. Визначено перспективні напрями інноваційних систем і технологій з урахуванням ресурсозберігаючої складової.

In the article the current position of governmental budget funding of higher agricultural educational institutions is researched. The necessity of innovation activity in higher agricultural education is grounded. The perspective directions of innovative systems and technologies in account with resource-saving component are defined.
Детальніше
  • 0
Державна підтримка інтеграції та кооперації в АПК України: зарубіжний досвід та основні напрями

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІНТЕГРАЦІЇ ТА КООПЕРАЦІЇ В АПК УКРАЇНИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ

STATE SUPPORT OF INTEGRATION AND COOPERATION IN AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE: FOREIGN EXPERIENCE AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Тетяна ЛУНКІНА,
кандидат економічних наук,
Миколаївський національний
аграрний університет

Tetyana LUNKINA,

PhD Economics,
Mykolayiv National
Agrarian University

Євгенія ПАВЛЮК,
Миколаївський національний
аграрний університет

Evgeniya PAVLYUK,
Mykolayiv National
Agrarian University

Досліджено зарубіжний досвід підтримки процесів інтеграції та кооперації. Запропоновано систему організаційно-економічних заходів державної підтримки інтеграції підприємств агропромислового комплексу. Проаналізовано сучасний стан та законодавчо-нормативну базу щодо підтримки розвитку кооперації. Визначено основні напрями подальшої державної підтримки та фінансування інтеграційних процесів у вітчизняному АПК.

The foreign experience of integration and cooperation support is researched. The system of economic and organizational measures of governmental support of agricultural enterprises integration is proposed. The modern position and legislative base of cooperation support are analyzed. The main directions of further state financial support of national agricultural sector’s integration are defined.
Детальніше
Ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБНО-ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА

PROVIDING FOOD PROCESSING PRODUCTION WITH RESOURCES

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytrо KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economy and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Проаналізовано сутність та особливості ресурсозабезпечення переробно-харчового виробництва в ринкових умовах, розкрито його переваги й недоліки, систематизовано схеми організації надходження необхідних ресурсів на підприємство залежно від етапу його життєвого циклу. Особливу увагу приділено організації забезпечення матеріальними ресурсами з урахуванням сезонності виробництва аграрної сировини. Розроблено пропозиції щодо удосконалення існуючих схем і моделей ресурсозабезпечення підприємств харчових галузей АПК.

The essence and peculiarities of resource providing of food processing production in market conditions are analyzed, its pros and cons are revealed, it systematized the schemes of necessary resources’ income into an enterprise depending on its life cycle. A particular attention is paid to organization of providing with material resources taking into account a seasonal prevalence of agrarian stuff. The suggestions concerning improvement of existing schemes and models of food AIC enterprises’ resource providing are worked out.
Детальніше
Стан та перспективи розвитку сільських територій Центрального регіону України

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

CONDITION AND PROSPECTS OF RURAL TERRITORIES DEVELOPMENT IN UKRAINE’S CENTRAL REGION

Олександр ЯЦЕНКО
,
кандидат економічних наук,
Черкаський державний технологічний університет

Oleksandr YATSENKO,
PhD Economics,
Cherkasy State Technological University

У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку сільських територій України, а також виявлено основні чинники впливу на формування й використання виробничого та соціального потенціалу українського села в умовах ринкових трансформацій, визначено основні напрями державної політики для вирішення існуючих проблем.

The article deals with modern state and problems of the development of Ukraine’s rural territories as well as basic factors of the influence on the formation and use of production and social potential of Ukrainian village in the conditions of market transformations. Basic directions of state policy for solving the existing problems are also determined.
Детальніше
Аналіз економічного потенціалу підприємств птахівництва в системі розвитку зовнішньоекономічної діяльності

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ANALYSIS OF POULTRY COMPANIES’ ECONOMIC POTENTIAL IN THE DEVELOPMENT’S SYSTEM OF FOREIGN ECONOMICS’ ACTIVITY

Любов ЛІПИЧ
,
доктор економічних наук,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Lyubov LIPYCH,
PhD Economics,
Volyn National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

Клавдія КУТИКІНА,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк

Klavdiya KUTYKINA,
Volyn National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

Проаналізовано стан виробничої та збутової діяльності підприємств птахівництва. Оцінено конкурентоспроможність досліджуваних підприємств та їх продукції. Проаналізовано тенденції ЗЕД підприємств птахівництва та баланс м’яса і м’ясних продуктів з метою визначення можливостей збуту на внутрішньому й зовнішньому ринках.

The status of production and marketing activities of poultry enterprises is analyzed. It is reviewed the competitiveness of sampled enterprises and their products. It is analyzed the trends in foreign economic activity of poultry enterprises and a balance of meat and meat products in order to determine a market opportunities for domestic and foreign markets.
Детальніше
Дослідження відносин «виробник-клієнт» у сфері реалізації сільськогосподарської продукції

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСИН «ВИРОБНИК-КЛІЄНТ» У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

RESEARCH OF RELATIONS «PRODUCER-CUSTOMER» IN THE SPHERE OF AGRICULTURAL PRODUCTS’ REALIZATION

Валентина МОРОХОВА
,
Луцький національний технічний університет

Valentyna MOROKHOVA,
Lutsk National Technical University

Вікторія ШУМСЬКА,
Луцький національний технічний університет

Viсtoriya SHUMSKA,
Lutsk National Technical University

У статті досліджено основні закономірності реалізації продукції рослинництва сільськогосподарським підприємством; проведено аналіз відносин виробника сільськогосподарської продукції з покупцями на основі оцінювання важливих кількісних показників їх взаємодії та визначення типу відносин, а також здійснено кількісне оцінювання структури клієнтів на основі використання розробленої методики.

The research of the basic patterns of the crop products realization by the agricultural enterprise is conducted in the article; the analysis of relations between an agricultural producer and customers on the basis of important quantitative indexes on evaluation of their cooperation and determination of the type of the relationship is done; the quantitative evaluation of the clients structure on the basis of offered methods is done.
Детальніше
Розвиток агропромислового комплексу як основа гарантування продовольчої безпеки держави

РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ОСНОВА ГАРАНТУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AS A BASIS FOR ENSURING FOOD SECURITY

Лариса ГАСУХА
,
завідувач сектору економічного аналізу головного управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації

Larysa GASUKHA,
Head of the Economic Analysis Department of Agricultural Development, Volyn Regional State Administration

Розглянуто сучасний стан формування продовольчої безпеки України на основі особливостей розвитку сільського господарства, оцінки рівнів виробництва та споживання, обсягів експорту й імпорту сільськогосподарської продукції. Визначено першочергові завдання розвитку агропромислового комплексу для гарантування продовольчої безпеки держави.

The publication deals with the current state of food security in Ukraine on the basis of characteristics of agricultural development, assess the levels of production and consumption, exports and imports of agricultural products. It defines the priorities of agricultural development to ensure food security.
Детальніше