Проблеми зростання харчової промисловості

ПРОБЛЕМИ ЗРОСТАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

PROBLEMS OF THE FOOD INDUSTRY’S DEVELOPMENT

Володимир ОЛЕФІР
,
кандидат економічних наук,
ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Київ

Volodymyr OLEFIR,
PhD Economics,
Public Institution «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS», Kyiv

Розкрито сучасні проблеми вітчизняної харчової промисловості. Проаналізовано динаміку виробництва основних видів харчових продуктів і напоїв протягом 2007-2011 років. Виявлено основні причини стагнації харчової промисловості у 2008-2011 роках. Запропоновано ряд заходів щодо відновлення економічного зростання у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

The current problems of the domestic food industry are investigated. Dynamics of production of main types of foodstuff and drinks during 2007-2011 is analysed. The main reasons for stagnation of the food industry during 2008-2011 are defined. A number of actions concerning renewal of economic growth in production of foodstuff, drinks and tobacco products are offered.
Детальніше
Роль державного регулювання в забезпеченні продовольчої безпеки України: нормативно-законодавча складова

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧА СКЛАДОВА

ROLE OF GOVERNMENT REGULATION IN PROVIDING OF FOOD SECURITY IN UKRAINE: REGULATORY AND LEGISLATIVE BASE

Тетяна УМАНЕЦЬ
,
доктор економічних наук,
Одеський національний економічний університет

Tеtyana UMANETS’,
PhD Economics,
Odessa National Economic University

Ольга СИДОРЕНКО,
Одеський національний економічний університет

Ol’ga SYDORENKO,
Odessa National Economic University

Досліджено переваги та недоліки таких складових механізму державного регулювання економікою, як підтримка сільгоспвиробництва та регулювання експортно-імпортних операцій із сільгосппродукцією в забезпеченні продовольчої безпеки України. Вивчено й проаналізовано існуючу нормативно-правову базу та фактичне провадження регуляторних дій уряду. Подано рекомендації щодо необхідності якісного моніторингу запасів та необхідності забезпечення не лише фізичної, а й економічної доступності товарів.

It is analyzed the role of such mechanisms of state regulation of economy as support of agricultural production and regulation of exportimport operations of agricultural products to insure food security. It is investigated and analyzed the existing regulatory framework and the actual proceedings of regulatory actions of the state. It is offered recommendations for stock monitoring and necessity of insuring economical accessibility of food as well as physical.
Детальніше
Уроки торговельної суперечки щодо експорту сиру в Російську Федерацію


УРОКИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СУПЕРЕЧКИ ЩОДО ЕКСПОРТУ СИРУ В РОСІЙСЬКУ ФЕДЕРАЦІЮ

THE LESSONS OF TRADE ARGUMENT CONCERNING THE CHEESE EXPORT TO THE RUSSIAN FEDERATION

Тамара ОСТАШКО
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Tamara OSTASHKO,
PhD Economics,
Institute for Economy and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

У статті визначено чинники торговельної суперечки з приводу обмежень імпорту сирів з України на російському ринку. Масштаби конфлікту оцінено на основі аналізу товарообігу молочних продуктів між Україною та Російською Федерацією, структури та прогнозів розвитку світових ринків сиру. Визначено ризики в торгівлі молочними продуктами з РФ, оцінено можливі негативні наслідки торговельного конфлікту й розроблено рекомендації щодо їх подолання та уникнення втрат доходів від експорту в майбутньому.

This paper reveals the origins of trade argument concerning the restrictions of cheese import from Ukraine on Russian market. The scale of conflict is evaluated based on the analysis of dairy products’ trade between Ukraine and the Russian Federation and on the structure and forecasts of global cheese markets. Risks in dairy products trade with Russia are specified, consequences of trade conflict are evaluated and recommendations are provided to overcome negative consequences and to avoid losses of export earnings in future.
Детальніше
Сільські домогосподарства України в умовах глобалізації


СІЛЬСЬКІ ДОМОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

RURAL HOUSEHOLDS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Дмитро КРИСАНОВ
,
доктор економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Dmytrо KRYSANOV,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Людмила УДОВА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Ludmyla UDOVA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Ольга ВАРЧЕНКО,
доктор економічних наук,
Білоцерківський національний аграрний університет

Olga VARCHENKO,
PhD Economics,
Bila Tserkva National Agrarian University

Проаналізовано вплив глобалізаційних процесів на функціонування й розвиток сільських домогосподарств; систематизовано виклики глобалізації для аграрного сектора та розкрито різнопланові ефекти й негативні наслідки, що мають місце в сільській місцевості. Виявлено тенденції та оцінено роль різних джерел у формуванні доходів сільських домогосподарств, особливу увагу приділено аналізу їх сільськогосподарської діяльності. Обґрунтовано пропозиції, спрямовані на обмеження та подолання негативних наслідків, гальмування процесів майнового розшарування й поглиблення соціальної нерівності.

An influence of globalization processes on functioning and development of rural households is analyzed; the calls of globalization for an agrarian sector are systematized and the different effects and negative consequences that take place in rural locality are exposed. Tendencies are educed and the role of different sources is appraised in forming of profits of rural households, the special attention is spared to the analysis of them agricultural activity. The suggestions, sent to limitation and overcoming of negative consequences, braking of processes of property stratification and deepening of social inequality, are grounded.
Детальніше
Сучасний стан цукрової галузі україни: проблеми та перспективи розвитку


СУЧАСНИЙ СТАН ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

THE CURRENT STATE OF THE SUGAR INDUSTRY IN UKRAINE: PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Інна ДИНЬКО
,
Луцький національний технічний університет

Іnna DYN’KO,
Lutsk National Technical University

У статті розглядаються особливості бурякоцукрового виробництва. Здійснено загальний огляд стану цукрової промисловості України. Проаналізовано експортний потенціал України. Досліджено основні проблеми цукрової галузі на сучасному етапі кризи аграрної сфери, а також перспективи подальшого розвитку бурякоцукрового виробництва України. Встановлено, що основними шляхами підвищення економічної ефективності виробництва цукру є зростання його продуктивності, зниження витрат і вдосконалення каналів реалізації.

The article outlines the peculiarities of the sugar production process. The general overview of the Ukrainian sugar industry has been fulfilled. Additionally, the exporting potential of Ukraine has been analyzed. This research paper also reviews the main problems of the sugar industry on the current stage of the agricultural crisis and considers the prospects of the further development of Ukrainian sugar production. It is determined that the basic ways of increasing the sugar production economic efficiency is the growth of its productivity, lowering the expenditures and expanding the selling channels.
Детальніше