• 0
Визначення ринків збуту та умов експорту української продукції до країн ЄС

ВИЗНАЧЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ ТА УМОВ ЕКСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО КРАЇН ЄС

DETERMINATION OF SALES MARKETS AND CONDITIONS FOR UKRAINIAN PRODUCTION EXPORT TO EU COUNTRIES

Максим СЕРПУХОВ,

кандидат економічних наук,
Харкiвський національний економiчний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Maksym SERPUKHOV,
Ph.D. in Economics
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Оксана МАЗОРЕНКО,
кандидат економічних наук,
Харкiвський національний економiчний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Oksana MAZORENKO,
Ph.D. in Economics
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Детальніше
  • 0
Експортні операції: найбільші проблеми при їх здійсненні та шлях до ринку

ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ: НАЙБІЛЬШІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЇХ ЗДІЙСНЕННІ ТА ШЛЯХ ДО РИНКУ

EXPORT OPERATIONS: THE MAJOR PROBLEMS OF THEIR IMPLEMENTATION AND WAY TO THE MARKET

Ірина ВОЛОШАН,

кандидат економічних наук,
Харкiвський нацiональний економічний унiверситет iменi Семена Кузнеця

Iryna VOLOSHAN,

Ph.D. in Economics,
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Детальніше
  • 0
Еколого-економічна ефективність лісокористування: сутність, оцінка, механізм забезпечення

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА, МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF FOREST MANAGEMENT: ESSENCE, ASSESSMENT AND MECHANISM FOR ENSURING

Анатолій КАРПУК,

доктор економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Anatoliy KARPUK,

Doctor of Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Максим ШЕСТАК,

кандидат економічних наук,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

Maksym SHESTAK,

Ph.D. in Economics,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Баланси в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України та критерії їх формування

БАЛАНСИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ФОРМУВАННЯ

BALANCES IN THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE AND CRITERIA FOR THEIR FORMATION

Степан ГОЛУБКА,

доктор економічних наук,
ДВНЗ «Університет банківської справи», Київ

Stepan HOLUBKA,
Doctor of Economics,
Public higher education institution “Banking University”, Kyiv

Руслан БІЛОСКУРСЬКИЙ,
кандидат економічних наук,
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Ruslan BILOSKURSKY,
Ph.D. in Economics,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Детальніше
  • 0
Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект

ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ

TRENDS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES: MARKETING ASPECT

Ірина ГВОЗДЕЦЬКА,

кандидат економічних наук,
Хмельницький національний університет

Iryna HVOZDETS’KA
Ph.D. in Economics
Khmelnytskyi National University
Детальніше
  • 0
Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення

ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОГЛИБЛЕННЯ

LAND REFORM IN UKRAINE: PRIORITIES AND INSTITUTIONAL PRECONDITIONS FOR THEIR DEEPENING

Василь ГОЛЯН,

доктор економічних наук, професор
Громадська організація «Європейський аналітичний центр», Київ

Vasyl’ GOLYAN,

Doctor of Economics, Full Professor,
Public Institution “European Analytical Centre”, Kyiv

Сергій ПЕТРУХА,

заступник директора Інституту післядипломної освіти Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київ

Serhiy PETRUKHA,
Deputy Director of the Institute of Postgraduate Education of the Academy of Financial Management of the Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

Андрій ЗАБЛОВСЬКИЙ,

кандидат історичних наук, керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Київ

Andriy ZABLOVSKIY,

Candidate of Historical Sciences, Head of the Secretariat of the Council of Entrepreneurs under the Cabinet of Ministers of Ukraine, Kyiv
Детальніше
  • 0
Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики

ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ: НЕБАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ І ПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИКЛИКИ

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: UNVPRECENDENTED POSSIBILITIES AND PREDICTABLE CHALLENGES

Володимир РЯБОШЛИК

Volodymyr RYABOSHLYK
Детальніше