Програмно-цільове планування як механізм розв’язання проблем інноваційного розвитку економіки


ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

MANAGEMENT BY OBJECTIVES PLANNING AS THE MECHANISM OF SOLVING THE PROBLEMS OF INNOVATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

Анатолій БУТЕНКО
,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Anatoliy BUTENKO,
PhD Eсonomics,
Institute for Market Problems and Economic & Ecological Researches, Ukraine National Academy of Sciences, Odessa

Євгенія ЛАЗАРЄВА,
доктор економічних наук,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Yevgeniya LAZAREVA,
PhD Eсonomics,
Institute for Market Problems and Economic & Ecological Researches, Ukraine National Academy of Sciences, Odessa

У статті досліджено організаційний супровід і методичне забезпечення реалізації програмно-цільового методу планування науково-технічної та інноваційної сфери економіки України. Запропоновано систему заходів щодо розробки, прийняття і сприяння реалізації цільових програм у цій сфері.

The organizational support and methodical maintenance of realization management by objectives method of planning the scientific, technical and innovative sphere of economy of Ukraine are investigated in the article. The system of actions for working out, acceptance and assistance in realization of target programs in this sphere is offered.
Детальніше
Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні


ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕКЗОГЕННИХ ОБМЕЖЕНЬ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

FEATURES OF WORLD INDUSTRY DEVELOPMENT AND THEIR INFLUENCE ON FORMATION THE EXTERNAL RESTRICTIONS FOR MANUFACTURE IN UKRAINE

Юрій КІНДЗЕРСЬКИЙ
,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ

Yuriy KINDZERSKIY,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian NAS, Kyiv

Розкрито особливості розвитку світової промисловості в останні десятиліття. Акцентовано увагу на причинах зменшення її внеску у створення світового ВВП, наслідках транснаціоналізації світового виробництва та поглиблення міждержавної спеціалізації, чинниках швидкої індустріалізації країн, що розвиваються, та часткової деіндустріалізації країн Заходу й країн з перехідною економікою. Показано хибність курсу розвинених країн на випереджаюче нарощування фінансового капіталу порівняно з виробничим у світлі останньої світової фінансової кризи. Розкрито перспективи формування нового технологічного базису та структури світового виробництва на основі технологій 6-го ТУ. Висвітлено обставини загострення попиту на мінерально-сировинні ресурси в світі. На основі виявлених особливостей сформульовано низку екзогенних обмежень, що мають враховуватись у формуванні параметрів розвитку вітчизняної промисловості та промислової політики.

The features of world industry development of last decades are considered. The attention is focused on the reasons of reduction of its contribution to creation of world GDP, consequences of transnationalization of world production and deepening of interstate specialization, factors of fast industrialization of developing countries and partial deindustrialization of the West countries and the countries with transitive economy. The inaccuracy of a course of the developed countries on advancing escalating of the financial capital in comparison with industrial in a context of world financial crisis is shown. The prospects of formation of new technological basis and structure of world production are revealed. The circumstances of the demand worsening of a mineral-raw resource in the world are found out. On the basis of the revealed features it is formulated the external restrictions which should be to taken into consideration in formation the parameters of Ukrainian industry development and industrial policy.
Детальніше
Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу


МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІД ЧАС ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

MACROECONOMIC INFLUENCE OF FISCAL POLICY DURING THE EUROINTEGRATION PROCESS

Роман КОПИЧ
,
кандидат економічних наук,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Roman KOPYCH,
PhD Economics,
Ivan Franko National University of L’viv

У статті проаналізовано взаємозв’язок дефіциту бюджету та головних макроекономічних показників країн Центральної та Східної Європи. Найбільш адекватним теоретичним інструментом, що здатен пояснити феномен швидкого зростання дефіциту бюджету напередодні вступу до Європейського Союзу, є модель міжчасової оптимізації споживання.
Для емпіричного дослідження впливу фіскальної політики на макроекономічні показники використано квартальні дані п`яти країн (Польща, Угорщина, Словенія, Чехія, Латвія) за період 1995–2009 років за допомогою методу векторної авторегресії (VAR/VEC), який дозволяє простежити у часі міжчасовий характер фіскальної політики. Зроблені емпіричні оцінки свідчать на користь моделі міжчасового споживання, оскільки спостерігається довгострокова сприятлива залежність економічного зростання загалом та інвестицій зокрема від дефіциту бюджету.

The article investigates the interconnection of budget deficits and main macroeconomic activities of Central European Countries (CEC). The most adequate theoretical instrument, which can explain the phenomena of quick budget’s deficit increasing on the threshold of EU integration, is the model of intertemporal consumption optimization.
Econometric estimation of fiscal policy effects was done for five CEC by the period of 1995–2009 using a structural Vector Autoregression approach. Empirical results showed that Poland is the ideal illustration of theoretically foreseen consequences of fiscal policy in the model of intertemporal optimization of consumption.
Детальніше
Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України


СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

GLOBAL EXPERIENCE AND STRATEGICAL GUIDES OF MODERNIZATION THE UKRAINIAN CONSUMER’S COOPERATIVE SOCIETY

Михайло ОКЛАНДЕР
,
доктор економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Mykhaylo OKLANDER,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

Олена ЧУКУРНА,
кандидат економічних наук,
Одеський державний економічний університет

Olena CHUKURNA,
PhD Economics,
Odessa State Economical University

У статті розглянуто світовий досвід кооперативного руху, принципи кооперації та особливості їх трансформації. Проаналізовано історію розвитку споживчої кооперації у різних країнах світу. Виявлено негативні чинники, які стримують розвиток споживчої кооперації України. Обґрунтовано стратегічні напрями модернізації споживчої кооперації в Україні.

The article describes the experience of the world cooperative movement, cooperative principles and features of their transformation. The history of consumer’s cooperative societies in the the world is analyzed. The negative factors constraining the development of consumer cooperatives in Ukraine are revealed. The strategic directions of modernization the сonsumer сooperatives in Ukraine are grounded.
Детальніше
«Зелений» вектор розвитку економіки України

«ЗЕЛЕНИЙ» ВЕКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
VECTOR OF GREEN ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

Тетяна ГАЛУШКІНА,

доктор економічних наук, завсектором прикладних проблем екологізації економіки регіону, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса

Tetyana GALUSHKINA,
PhD Economics, Head of the Sector of applied problems of ecological economy of the region, Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research, NAS of Ukraine, Odessa

У статті розглянуто витоки та хронологію розвитку «зеленої» економіки. Досліджено міжнародні сценарії та сучасні трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні на шляху до переорієнтації «коричневої» економіки на «зелену».

The article considers trends and ways of creating «green» economy. Investigated stages of development of «green» economy and transformation processes taking place in Ukraine towards the reorientation of «brown» economy to «green».
Детальніше
Сопоставление феноменов Парето в статистиках активов банков Украины, России и США

СОПОСТАВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНОВ ПАРЕТО В СТАТИСТИКАХ АКТИВОВ БАНКОВ УКРАИНЫ, РОССИИ И США

COMPARISON OF PARETO PHENOMENA IN STATISTICS OF BANK ASSETS IN UKRAINE, RUSSIA AND THE U.S.


Михаил ЛОЩИНИН,
эксперт,
Центр социальных экспертиз,
Институт социологии НАНУ

Mikhail LOSHCHININ,
expert, Centre of Social Expertise,
Institute of Sociology,
National Academy of Sciences

Исследованы распределения банков Украины, России и США по величине активов в период времени, охватывающий финансовый кризис 2008-го года. Распределения банков Украины и России соответствуют степенному закону (феномену Парето) с показателем больше минус двух. Показатель степени в статистике украинских банков монотонно возрастал от минус 1,85 (2002) до минус 1,2 (2007) и минус 1,24 (2008), а два послекризисных года (2009-2010) уменьшился до минус 1,5. Показатель степени российских банков был стабилен в интервале минус 1,68 1,63 (2006-2007, 2009-2010), и только в год кризиса возрос до минус 1,5. Банки США представляют собой две статистические группы: в первой группе «средних банков» с активами до 5-10 млрд. долл. (2001-2009) показатель степени составлял минус 2,02 2,09 (что очень близко к каноническому значению минус 2,0), а во второй группе «богатых банков» показатель Парето составлял около минус 1,5. Сделан вывод о том, что средние банки США вырастают «сами из себя», используя свои активы как идеально конструктивный ресурс, в то время как богатые банки США и все банки Украины и России используют дешевую ликвидность для увеличения своих активов. Возможными источниками этой ликвидности могут быть соответственно ФРС США, мировая финансовая система и приток нефтедолларов. Активы украинских и российских банков, а также группы богатых банков США интерпретированы как деструктивный избыточный ресурс. Предложен критерий минимального актива успешного банка. Высказана гипотеза, что увеличенный статистический шум тренда богатых банков США ассоциирован с разоблачением финансовых пузырей. Отмечен рост этого шума непосредственно перед 2008-м годом.

The distribution functions of banks of Ukraine, Russia and USA on assets value at the period of time, including financial crisis of 2008th year are explored. Distributions of Ukrainian and Russian banks correspond to a power law (Pareto phenomenon) with the exponent more then minus two. The exponent in statistics of Ukrainian banks increased monotonously from minus 1,85 (2002) till minus 1,2 (2007) and minus 1,24 (2008) but decreased up to minus 1,5 for two post-crisis years (2009-2010). The exponent of Russian banks was stable in interval minus 1,68 1,63 (2006-2007, 2009-2010) and went up to minus 1,5 only in annum of crisis. The banks of USA present two statistical groups: in the first group of “the middle banks” with assets less then $5-10 bill (2001-2009) the exponent made minus 2,02 2,09 (that much close to canonical value minus 2,0), but in the second group of “the rich banks” the Pareto exponent made about minus 1,5. Conclusion is made that the middle banks of USA are growing “from itself”, using their own assets as ideal constructive resource, while the rich banks USA and all banks of Ukraine and Russia use cheap liquidity for increase their assets. FRS of USA, world financial system and influx of oil-dollars may be considered as the possible sources of this liquidity accordingly. Assets of Ukrainian and Russian banks, as well as of the group of USA rich banks are interpreted as destructive superfluous resource. The criterion of minimal asset of successful bank is offered. The hypothesis is supposed that increased statistical noise of the USA rich banks trend is associated with denouncement of the financial bubbles. A growth of this noise just before the 2008th is noted.
Детальніше
Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРІ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

FINANCIAL ACTIVITIES IN TERMS OF SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS


Світлана ШУМСЬКА,
кандидат економічних наук,
Інститут економіки та прогнозування
НАН України, Київ

Svitlana SHUMSKA,
PhD Economics,
Institute for Economics and Forecasting,
Ukrainian NAS, Kyiv

Показано роль фінансової діяльності в економіці України через динаміку макропоказників системи національних рахунків. Розглянуто секторальну структуру формування основних показників ВЕД «фінансова діяльність». За даними таблиці «витрати-випуск» проаналізовано основні міжгалузеві зв’язки та вартісну структуру ВВП створеного ВЕД «фінансова діяльність». У статті представлено оцінку динаміки змін «чистої вартості власного капіталу» України за рахунок заощадження і трансфертів. Показано роль сектору фінансових корпорацій у формуванні національного багатства країни на основі СНР.

The role of financial activity is denoted in Ukraine’s economy through macroeconomic dynamics in the systems of the national accounts. A sector structure of the main indicators of “financial activity” is considered. According to the table input-output of the major cross-industry relationships and cost structure of the GDP generated FEA “financial activity” are regarded. The estimation of the dynamics of the “changes in net worth due to saving and capital transfers” of Ukraine is presented in the article. The role of the financial corporations in the forming the national wealth of the country on the basis of SNA is showed.
Детальніше